27174. lajstromszámú szabadalom • Betétdarab kiolvadó biztosítékokhoz és izzólámpákhoz, ezeknek föl nem cserélhetővé tételére

Megjelent 1903. évi május Iió 22-én. MAGY. gÉ| ÜIR, SZABADALMI jg|a HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 27174. szám. VII/g. OSZTÁLY. Betétdarab kiolvadó biztosítékokhoz és izzólámpákhoz ezeknek föl nem cserélhetővé tételére. SIEMENS ÉS HALSKE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CZÉG BERLINBEN, BÉCSBEN ÉS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 október hó 23-ika. Az elektromos hálózatoknál leginkább al­kalmaztatni szokott kiolvadó biztosítékokat, az Edison-féle biztosító dugókat akként szokás az ellen, hogy azokat más, nem a megfelelő b'ztosíték talapzatban helyezzük el biztosí­tani, hogy bizonyos méreteiket tengelyirány­ban így például a középső kontaktuscsapok >sszáit különbözőkké tesszük. Ily úton azon­.. in lehetetlen finomabb fokozatot létesíteni, minthogy gyártási okok kizárják eme mére­tek pontos betartását. Ezért többféle kísér­letet tettek arra, hogy a föl nem cserél­hetőséget ne a tengelyirányú, hanem a sugár­irányú méretek módosításával biztosítsák, például a középső kontaktuscsap átmérőjét vették különböző dugóknál különbözőre. Az ily biztosítódugóknál azonban a kontaktus­csapnak megfelelő és a föl nem cserélhető­séget biztosító tagnak áramot vezetnie nem szabad, mert ellenkező esetben a talapzat két kontaktusa között a meg nem felelő biztosíték is létesíthetne összeköttetést. Ezért ezt az elemet szigetelőanyagból szokás készíteni, amennyiben a például porczellán­ból készült talapzatban magában képeztük ki a fölcserélést kizáró tagot. Finomabb fo­kozatok azonban ily módon sem létesíthetők, minthogy a használt anyag nem engedi meg a pontos alakítást. A következőkben leírt új elrendezéssel ezt a hátrányt elkerültük, amennyiben a föl nem cserélhetőséget biztosító tagot fémből készítjük, egyben pedig arra is figyelemmel vagyunk, hogy egy és ugyanazt a talap­zatot a megfelelő betétdarab elhelyezésével utólag bármely meghatározott biztosíték használatára tegyük csak alkalmassá, a betét­darabot pedig a biztosíték használati mód­jának megfelelően vagy akként erősítjük meg a talapzatban, hogy azt könnyen ki lehessen váltani, vagy akként, hogy a ki­váltás csak nehezen és külön szerszám hasz­nálatával legyen végezhető. Az 1. ábrán a szokásos alakú, csavar­menetes (g) résszel és (z) kontlBctuscsapok­kal bíró (s) biztosítódugó látható, melynek kontaktuscsapjai az (s) talapzat megfelelő és a vezetékkel kapcsolt (cl c2) kontaktus­darabjaihoz csatlakoznak. A 2. ábra a talap­zat fölülnézete a dugó eltávolítása után, a 3. ábra a talapzat alulnézete, míg a 4. ábra annak metszete. A talapzat üregének alsó (h) része oly tágas, hogy abba a legvas­tagabb kontaktuscsappal bíró dugót is el-

Next

/
Thumbnails
Contents