27161. lajstromszámú szabadalom • Lesüllyeszthető szinpad czirkuszokhoz, színházakhoz és hasonlókhoz

Megjelent 1903. évi május hó 23-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATA L SZABADALMI LETRAS 27161. szám, IX/h. OSZTÁLY. Lesülyeszthető színpad czirkuszokhoz, színházakhoz és hasonlókhoz. PLÁNEB KÁBOLY ÉPÍTÉSZ ÉS MÉRNÖK BEBLINBEN A szabadalom bejelentésének napja 1902 október hó 2-ika. A mostanában mindinkább kedveltebbé | váló nagy, úgynevezett kiállításos darabok, ! melyek csaknem minden államban előtérbe i i léptek és a nagy tömegekre több vonzó­hatást gyakorolnak és nagyobb érdeklődést keltenek, mint a kiállítás nélküli, tisztán czirkuszi mutatványokon alapuló előadások, szükségessé tették a pályát és a színpa­dot, illetőleg ezeknek szerkezetét és be­rendezését megváltoztatni és megjavítani, azon czélból, hogy azoknak segélyével a legkülönbözőbb jelenetek is minden nehéz­ség nélkül és sokkal gyorsabban előállítha­tók legyenek, mint az eddig lehetséges volt. De továbbá a színházaknál is a kiállítá­sos darabok képezik a fő vonzóerőt a nagy tömegre nézve s azért az üzemnek és keze­lésnek az alábbiakban tárgyalandó megvál­toztatasa és megkönnyítése itt is szüksé­ges. Jelen találmány tárgya lesülyeszthető színpad czirkuszokhoz, színházakhoz és ha­sonlókhoz. mely egyszerű kezelés mellett rendkívül gyors és változatos jelenetezést tesz lehetővé, mi mellett a szilárd színpa­dok vagy dobogók más, esetleg vízfölü­let vagy átlátszó üveglapokból álló síkok által helyettesíthetők. A találmány tárgyának újdonsága a most alkalmazott, szintén lesülyeszthető színpa­dokkal szemben lényegileg abban áll, hogy a dobogót vagy hasonlót nem a közepénél alul elrendezett • dugattyúk vagy csapok emelik, illetőleg sülyesztik, hanem ugyan­ezen czélra a dobogó kerületénél alkalmas módon elrendezett és dugattyúk nélkül mű­ködő alkatrészek szolgálnak. Ez elrendezés mellett a dobogó alatt lévő tér teljesen szabadon marad és így az a szükséges mun­kálatok végrehajtására minden akadály nél­kül kihasználható. Továbbá a teljes súlyt nem dugattyúk hordják, mint az eddigi ily fajta berendezéseknél, hanem egyszerű ké­szülékek segélyével gondoskodva van ar­ról, hogy a különböző dobogók váltakozó megterhelésének megfelelően, megfelelő súlykiegyenlítés következzék be. A dobogó ily módon a lehető leggyorsabban és leg­egyszerűbb kezelés mellett mindenkor ki­egyensúlyozható a megterhelésnek megfe­lelően. Végül mint új és fontos körülmény kiemelendő, hogy a dobogók, vagy az azo­kat helyettesítő víztartányok stb. nem ál­lanak szilárd kapcsolatban az állvánnyal, illetőleg az emelésükre vagy lesüllyeszté­sükre szolgáló készülékkel, hanem inkább az utóbbi mellett elhaladhatnak s azonkí-

Next

/
Thumbnails
Contents