27157. lajstromszámú szabadalom • Kötélemelő dob talajfúrók számára

Megjelent 1903. évi május hó 22-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 27157. szám. XXI/e. OSZTÁLY. Kötélemelő dob talajfúrók számára. MAC GARVEY VILMOS HENRIK FÖLÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAG BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 november hó 9-ike. A jelen találmány tárgyát kötélemelődob képezi talajfúrók számára, melynek czélja az iszapkanálnak a fúrási lyukból való meg­emelésére szolgáló kötelet az eddiginél gyorsabb és egyszerűbb módon föltekerni, ül. lecsavarni. Ezen kötélemelő dobnak tengelye a fú­rónak tulajdonképeni tengelyétől független, mely utóbbi szíjkajtás segélyével kajtatik a fúró motorától. A fúró tengelye és a kötélemelő dob tengelye egy rövid tengely, a kapcsoló ten­gely segélyével köttetnek össze, mely egyik végén egy fogas kereket, másik végén egy frikcziós kapcsolást hord. A dob tengelye a kapcsolás felé álló végén egy fogas kere­ket hord, mely a kapcsolási tengely fogas kerekével kapcsolódik. Ha a később tüze­tesen leírandó frikcziós kapcsolást bekap­csoljuk, akkor a kapcsolási tengely a fúró tengelyével együtt forog, a mikor is ez utóbbi a fogas kerekek segélyével a dobot is hajtja. Ha a frikcziós kapcsolást kikap­csoljuk, akkor a dob a kötél végére erősített és a fúrási lyukba siilyedő iszapkanálnak súlya alatt az ellenkező irányba forog. A ! dobot az iszapkanál ezen leszállásánál ' fékező szallag segélyével bármikor fékez­hetjük. A jelen találmány tárgya a mellékelt rajzban egy foganatosítási alakjában vau bemutatva. Az 1. ábra a dob homloknézete. A 2. ábra metszet az 1. ábrának b—c vonala szerint a frikcziós kapcsolás műkö­dési állásában. A 3. ábra ugyanazon metszet működésen kívül helyezett frikcziós kapcsolással. A frikcziós kapcsolás az öntöttvasból ké­szült (B) süvegből áll, mely a fúró (a) ten­gelyére föl van ékelve. A kikapcsolható frikcziós kapcsolást hordó (d) tengelynek az (a) tengely végével szomszédos vége a föl­ékelt (C) vezető korongot hordja, melyre a (d) tengely, ill. a (B) süveg köpenyfölűlete felé sugár irányában elmozgatható négy (g) frikcziós pofa van fölillesztve; ezen négy pofa a négy (e) csavar segélyével a fúró­tengelyen lazán ülő (f) gyűrűvel van össze­kötve. Ha az (f) gyűrűt a (h) emeltyű segélyé­> vei a (c) vezető koronghoz szorítják, akkor ' az (e) csavarok a (g) pofákat a (B) süveg

Next

/
Thumbnails
Contents