27153. lajstromszámú szabadalom • Újítás üveghűtő kemenczéken

Megjelent 19<KÍ. évi május hó 22-íín. MAGY. KIR. SZABADALMI 111 VATA L SZABADALMI LEIRAS 2715B. szám. XVII/o. OSZTÁLY­Újítás üveghűtő kemenczéken. HOUTART FIRMIN MÉRNÖK DENAINBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 október hó 16-ika. A találmány tárgyát üveghűtő kemen­czéken eszközölt újítás képezi. Az ily ke­menczék ugyanis rendszerint egy csatorná­ból állanak, melyekben az egyes azonos szerkezetű és a palaczkok elhelyezésére szolgáló, bádogból sajtolt kocsik mozognak. A kocsikat láncz segélyével kisebb-nagyobb, az egyenletes hűtés czéljából szükséges se­bességgel vontatjuk eme csatornában, melyet rendcsen generátor-gázzal fűtünk. A találmány tárgját ily generátor-gázzal fűtött hűtőkemenczéken eszközölt újítás ké­pezi. Hogy a gen irátorgázt a hűtőkemencze fűtésére használhassuk, azt akkor, mikor a generátort elhagyja, levegővel kell keverni az elégésnél annál magasabb hőmérséklet fejlődik, minél melegebb a gázhoz kevert levegő. Az újítás lehetővé teszi azt, hogy a generátorgázt rendkívül előnyös módon melegíthessük elő és hogy ily módon a tüze­lés hatásfokát igen nagyobbíthassuk. A csatolt rajzói példaképen a találmány egy kiviteli alakj. látható, nevezetesen az 1. ábra a hűtők smencze hosszmetszete, a 2. ábra annak kíresztmetszete. A kemencze alsó részén egy (a) légkamara van a kemencze talpába beépítve, melyből a levegőt a szelep útján szabályozható (c) nyíláson vezetjük be. Emez (a) kamarából a levegő az öntött vasból készült és magában a kemenczében elhelyezett és ezen végig nyúló (s sl) kigyós csőbe jut. A (e) nyíláson az (a) kamarába áramló levegőt itt és az (s sl) kigyós csövekben az égéstermények a kellő magas hőmérsékletig előmelegítik, az így előmelegített levegő pedig a kemencze fölső végén lévő (b) lángzóba jut, hol a ge­nerátorgázzal keverődik. Ily módon az előmelegítés által oly lán­got létesíthetünk, mely kevesebb gázt fo­gyaszt és melegebb, mint a régebb kemen­czékben égő láng. Mint az az 1. ábrán látható, a generátor­gáz az (e) vezetéken jut a (b) lángzóba, a palaczkokat pedig a (d) fenékre az (f) nyí­láson rakjuk be. SZABADALMI IGÉNY. Újítás generátorgázzal fűtött üveghűtő ke­menczén, az által jellemezve, hogy a kemencze alsó részén annak feneke alatt egy szelep által szabályozható nyíláson a külső levegővel közvetlenül közlekedő kamarát építünk be,'mely a kemenczé­ben elhelyezett és ezen végig nyúló kígyós csövek útján van a kemencze fölső részén elrendezett és a generátorgázt elégető lángzóval összekötve. PALLA8 RÉeZVéNV TÁBSAS^O NYOMtWUA BUDAPESTEN (1 rajzlap melléklettel.)

Next

/
Thumbnails
Contents