27117. lajstromszámú szabadalom • Fonalak vagy rostok segélyével erősbített papírneműek és eljárás azok előállítására

Megjelent 1903. évi május lió 11-én. MAGY SZABADALMI KIK HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 27117. szám, XlII/a. OSZTÁLY. Fonalak vagy rostok segélyével erősbített papirneműek és eljárás azok előállítására. HOFFMANN OSZKÁR KERESKEDŐ NÜRNBERGBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 október hó 30-ika. A jelen találmány tárgyát fonalak vagy rostok segélyével erősbített papirneműek, mint papir, kéregpapír stb., valamint az ezek előállítására szolgáló eljárás képezi. A jelen találmány szerint több, egymás­sal összeragasztandó vagy más módon egye­sítendő papírszalag közé egymás mellett tetszőleges távolságokban két rétegben fo­nalakat vagy rostokat akként ágyazunk be, hogy a két réteg fonalai vagy rostjai egymást keresztezzék. Ily módon a fonalak vagy rostok összerendezésükben oly hálót alkotnak, mely a papirt minden tekintet­ben akként erősbíti, a mint ezt eddig csak beágyazott szövetek segélyével lehetett el­érni. Az eljárás legegyszerűbb foganatosítási módja szerint a papirgépen előállított pa­pir pálya hosszirányában egymástól 1—20 mm. távolságokban egyenletesen ágyazunk be fonalakat vagy rostokat; ezen papírsza­lagot ezután négyszögletes ívekre szele­teljük, melyeket egy másik hasonló módon beágyazott fonalakkal vagy rostokkal ellá­tott papírszalagra szorosan akként illesz­tünk rá, hogy az ívek fonalai a papírsza­lag fonalait keresztezzék, úgy hogy az erős­bítésre szolgáló fonalak vagy rostok hatá­sukban egy beágyazott szövetnek minden­ben megfelelnek. Az eljárásnak egy más foganatosítási módja és az ennek keresztülvitelére szol­gáló gép a mellékelt rajzban van föltün­tetve. Az (1) papírszalagot az (a) dobról a (b c) és (d) hengerek köré fektetett (e) vég­nélküli hevederre vezetjük. A papírszalag szélei mellett a (b és c) hengerekre fek­tetett, egymástól a fonalak távolságának megfelelő távolságokban elrendezett (f) fo­gakkal ellátott (g) végnélküli lánczok fut­nak. A papírszalagra a (b) és (c) henge­rek között kézzel vagy mechanikus úton harántirányban egyes fonaldarabokat vagy rostokat helyezünk el oly módon, hogy a fonalak végeikkel az (f) fogak hézagai közé kerüljenek, miáltal a fonalak közt egyenlő távolságokat biztosítunk. Ezenkívül a (h) szerkezet segélyével, mely például több együttműködő elosztó és fölrakó hengere­ket tartalmaz, ragasztóanyagot viszünk rá a papírszalagra. Egy második (i) dobról a (2) papirszalag göngyölődik le, mely a (d) hengerhez szo­rított (k) henger segélyével az első papír­szalagra préseltetik és ezzel egyesíttetik.

Next

/
Thumbnails
Contents