27108. lajstromszámú szabadalom • Dörzsölőmozgás létesítésére szolgáló berendezés

Megjelent 1Ö()3, évi május hó 1'-én. MAGY SZABADALMI KIH. HIVATA L SZABADALMI LEI RAS 27108. szám. X/i. OSZTÁLY Dörzsölő mozgás létesítésére szolgáló berendezés. BUNGE VILMOS FRIGYES ÁGOSTON MOLNÁR LÜBECKBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 márczius hó 22-ike. A mellékelt rajzon egy oly berendezés­nek különböző kiviteli példái vannak oldal­nézetben és alaprajzban föltüntetve, melyek két egymás felé fordított föliilet között dörzsölő vagy súrlódó mozgást létesítenek. A berendezés két egymással párhuzamos (a és al) tengelyből áll, melyek mindegyike két, egymáshoz képest körülbelül 180°-kal eltolt forgattyúval (1—2. és 5—6. ábra) vagy pedig hasonlóan elrendezett exczenter­tárcsákkal (3. ábra) van ellátva. A két ten­gely egyenlő fekvésű forgattyúi, illetve ex­czenterei egymással vagy közvetlenül a (b és bl) dörzsölő lapok által, vagy mint a rajz mutatja, az ezen lapokat hordó (c és cl) rudak által vannak összekötve. Az ö—6. ábrabeli alaknál az egyik forgattyúpár liosz­szabb a másiknál. A tengelyek forgása alkalmával tehát a (b és bl) lapok görbe vonalban emelkedő és sülyedő pályát írnak le s egyidejűleg jobbra és balra eltolódnak, mely mozgás a kezek összedörzsölése alkalmával végzett mozgáshoz hasonlítható. Az 5 — 6. ábrán föl­tüntetett kivitelnél az egyik lap nag,yobb kilengést végez, mint a másik. A (b, bl) fölületek közé adagolt magvak, vagy szem­csés anyagok szétdörzsöltetnek és pedig oly finomsági fokban, mely az átellenes fölüle­tek közelítésével vagy eltávolításával tetsző­legesen szabályozható. Előnyösnek mutatkozik a lapok olyatén elrendezése, mely szerint azok a megmun­kálandó anyag beadagolási helyétől annak eltávozási helye felé egy kevéssé összébb szorulnak. A földolgozandó anyagtól függ, vájjon a dörzsölő fölületek függélyes, vízszintes vagy ferde síkban helyezendő-e el. minthogy ezen anyag a dörzsölő fölületeken annál gyorsab­ban halad keresztül, minél jobban közeledik azoknak helyzete a függélyeshez. SZABADALMI IGÉNY. Dörzsölő mozgás létesítésére szolgáló be­rendezés, jellemezve két ugyanazon irány­ban forgó, egymással párhuzamos (a, al) tengely által, melyek két-két egymáshoz képest l80°-kal, vagy megközelítőleg 180°-kal eltolt forgattyúval vagy exczen­terrel vannak ellátva, melyek a (b, bl) dörzsölő lapok, illetve a dörzsölő lapo­kat hordó (c, cl) kapcsoló rudak hajtá­sára szolgálnak. (1 rajzlap melléklettel.) »*U.A* RÍfiyvÍNVTJUSASA' NYOMDÁJA RU0AP£PT EN

Next

/
Thumbnails
Contents