27106. lajstromszámú szabadalom • Berendezés árammérők számára a maximális fogyasztás jelzésére

Megjelent li)03. évi május hó 1 l-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 27106. szám. Vll/f- OSZTÁLY. Berendezés árammérők számára a maximális fogyasztás jelzésére. MAGYAR SCHUCKERT-MÜVEK VILLAMOSSÁGI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CZÉG BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 szeptember hó 10-ike. A fogyasztóknak adandó kedvezmények rendesen az áramfogyasztás maximuma sze­rint állapíttatnak meg, mely vagy külön készülékek segélyével, vagy pedig magával az árammérővel akként határoztatik meg, hogy ez utóbbit egy óramű segélyével időnként átkapcsoltatják és egy rúgó köz­vetítésével egy maximumot jelző mű tova­mozgatására használják föl, mely utóbbi szabadon mozoghat előre, hátramozgásában azonban egy záró szerkezet segélyével meg van akadályozva. Ezen utóbbi berendezés azonban azon hátránnyal bír, hogy az árammérő a maxi­mális fogyasztás mérése közben nem mű­ködik úgy, hogy a regisztrálás a tényleges fogyasztásra nézve hibás. A jelen találmány czélja már most ezen hátrányt külön ké­szülék alkalmazása nélkül elkerülni, amit azáltal érünk el, hogy egy normális szám­láló művel ellátott szokásos árammérőt (kilo­watt-, hectowatt-, ampéreóra-árammérőt) alkalmazunk, melynek számláló művét, egy kontaktusszerkezettel ellátott óramű segé lyével egy maximumot jelző szerkezettel szakaszosan összekapcsolunk. A mellékelt rajzban a jelen találmány tárgya vázlatosan van föltüntetve. Az árammérőnek (a) főtengelye (fegyver­zettengelye) egy végnélküli csavar segé­lyével a (b) csavarkereket hajtja. Ezen csavarkerék tengelyén a (c) fogas­kerék ül, mely a (d) fogaskerék segélyével a föltüntetett számláló művet hajtja. Ezen számláló műről szokásos módon a fogyasz­tott elektromos munkát vagy pedig a fo­gyasztott árammennyiséget olvashatjuk le. A számláló műben a (h) csap körül el­endíthető (e) keret van elrendezve, mely­ben a könnyen forgatható (f) fogaskerék van ágyazva, mely a keret (s) fegyverzeté­nek a (t) elektromágnes által történő von­zatásakor a keret kilengése következtében a (c) fogaskerékkel kapcsolódik. Midőn az elektromágnes hatása az (s) fegyverzetre megszűnik, az (r) ellenrúgó az (e) keretet visszaviszi eredeti helyzetébe és ezáltal kikapcsolja az (f) fogaskereket a (c) fogaskerékből. Az (f) fogaskerékre a rajzban világosság kedvéért csak egy menetével berajzolt (111) "spirális rugónak egyik vége van megerő­sítve, míg annak másik vége az (e) keret­hez van kötve. Ezen spirális rúgó az (f) kereket addig igyekszik balra forgatni, míg a keréken el-

Next

/
Thumbnails
Contents