27102. lajstromszámú szabadalom • Újítások telefonberendezéseken

iUeftjeleiit IDO.'i. évi május lió 1 1 -én. MAGY ® KIR. SZABADALMI JBg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 27102. szám. vil/j. OSZTÁLY. Újítások telefonberendezéseken. RUNGE C. WALTÉR MÉRNÖK LONDONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 jnlius hó 30-ika. Jelen találmány telefónberendezésekei eszközölt újításokra vonatkozik s tárgyát a szerelés egyszerűsítése s a czélnak meg­felelő alakú készülékek szerkesztése ké­pezi. A mellékelt rajzlapokon az 1. ábra a rendszer vázlatos rajza, a 2. ábra a fölfüggesztő horog távlati képe, a 3. ábra az egymással kombinált hüvely és relais hosszmetszete, a 4. ábra ugyanannak vízszintes metszete, az 5. ábra egy gerjesztett relais és egy megszakító elektromágnes hosszmetszete. Az 1. ábra szerint minden előfizető ké­szülékét a központtal két (A Al) vezeték köti össze, melyek közül az (A) vezeték fölhívásra, a másik (Al) vezeték pedig ! szétkapcsolásra szolgál. A (B) jelző relais vagy jelfogó egy földdel kapcsolt (C) te­leppel szorosan van kapcsolva s rendes körülmények között az első (A) vezetékkel áll kontaktusban s ha az előfizető (D) du­gasza az (E) hüvelybe betolatik, a (B) re­lais az (A) vezetékből kikapcsoltatik s a második (Al) vezetékkel jön kontaktusba. Az áram úgy fölhívásnál, mint szétkapcso­lásnál a (B) jelfogón megy keresztül, mely a jelen esetben csak egyszeresen van te­kercselve s egy (Bl) záró fegyverzettel van ellátva, mely csakis a (D) dugó kihú­zása vagy betolása alkalmával bocsáttatik szabadon. Fölhívásnál az első előfizető (F) fölfüggesztő horga az első (A) vezetéket egy pillanatra a földdel hozza vezető kap­csolatba, szétkapcsolásnál pedig az (Al) vezetékkel történik ugyanez. Ha a kezelő az első (D) dugót az első előfizető (E) hü­velyébe tolja, az első (A) vonal és (B) re­lais közötti összeköttetés megszakad, a mennyiben az '(El) rúgó és az (E2) rúgó közötti kontaktus megszűnik s a két (A Al) vezeték a beszélgetési áramkörnek a (D) dugóhoz kapcsolt (Dl D2) vezetékeivel a szokásos módon összeköttetésbe hozatik. A második előfizető fölhívására a kezelő a szokott módon egy (H) kézi emelőt és egy (J) mágnest vagy más alkalmas szerkeze­tet használ, ha a második (K) dugó a má­sodik előfizető (E) hüvelyébe betolatott. Annak jelzésére, hogy az (F) horgoknál mindkét előfizető hallgató készüléke lie van véve, egy (L) relais és egy (L3) jel szol­gál. Az (L) relais vezetékének egyik vége a földdel kapcsolt (C) teleppel áll össze­köttetésben, másik vége pedig egy (L4) árammegszakító közelében van elrendezve, melynek lemeze a beszélgetési áramkör

Next

/
Thumbnails
Contents