27096. lajstromszámú szabadalom • Önműködő feszültszabszabályozó elektromos gépek számára

Megjeleni JiM)3. evi május lio O-án. MAFIY. SZABADALMI K\K HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 27096. szám. VII/g. OSZTÁLY. Önműködő feszültségszabályozó elektromos gépek számára. AMHEIN EDE ELEKTROTECHNIKUS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 szeptember hó 16-ika. Jelen találmány tárgyát olyan önmű- | ködő fesziiltségszabályozó képezi, a mely j egyszerű szerkezettel és a mellett a lehető j legkisebb tél fogattal bír. A találmány egy- • szerű szerkezeti megoldását az eddig hasz- '. nálatos higany kapcsolók és folyadékfék mellőzése teszi lehetővé. Ezen kényelmet­len és nagy térfogatú részeknek megfele­lőbb részekkel való pótlása képezi jelen ta­lálmány nagy előnyét: A találmány egy kiviteli alakja a mel­lékelt rajzon van föltüntetve és pedig az 1. ábra a készülék fölülnézete, míg a 2. és 3. ábra a készülék más-más oldal­nézetét tünteti föl. Az (1) alaplemez megfelelő pontjában a (3) emeltyű a (2) csap segélyével forgatha­tóan van ágyazva. (1. ábra). A (3) kétkarú emeltyű egyik végén a (4) gördülőkontak­tust hordja, míg a másik vége az (5) lágy vasmaggal van ellátva, a mely a (6) szo­lenoidba nyúlik (3. ábra). A (3) emeltyű (4) kontaktusa a (7) ellenállási sorozat egy pontjához támaszkodik. Ezen (7) ellenállás, mely előnyösen nagy ellenállású és cse­kély hőegyütthatóval bíró sodronyokból áll, egyenáramú dinamógépeknél a mellékáram­körbe, váltakozó áramú gépeknél pedig a delejező áramkörbe van sorozatosan kap­csolva és úgy van szerkesztve, hogy a (3) emeltyű elforgása folytán az ellenállásnak több vagy kevesebb menete iktattatik be a gép mellékáramkörébe, vagyis ily módon a mellékáramkör ellenállását a feszültség vál­tozásnak megfelelően növelhetjük vagy csökkenthetjük. A (6) szolenoid a gép fő­áramkörébe mellékáramkör gyanánt van bekapcsolva, úgy hogy rajta mindig a fő­árammal arányos erősségű áram folyik át. A (6) szolenoid áramkörébe a (9) és a (8) ellenállások vannak beiktatva, melyek közül (9) ellenállás közönséges pótellenállás míg a (8) ellenállás arra szolgál, hogy se­gélyével a rendes feszültséget szükség sze­rint néhány százalékkal növeljük vagy csök­kentsük. Hogy a (6) szolenoid lökésszerű, mágneses vonzóhatását ellensúlyozhassuk, a (2) csapra a (10) tekercsrúgó van szerelve, melynek egyik vége a (3) emeltyűhöz, má­sik vége pedig a (2) csaphoz van erősítve, úgy hogy a (10) rúgó a (6) szolenoid mág­neses erőhatás ellenében mechanikai ellen­állást fejt ki, vagyis fékezi a (3) emeltyűt. A (11) függő zsinór segélyével a készülék függélyes síkban való szerelése van meg­könnyítve. A készülék működési módja már most a következő:

Next

/
Thumbnails
Contents