27081. lajstromszámú szabadalom • Berendezés elektromos vasutaknál két munkavezetéknek közös tartó segélyével egyetlen harántdróton (karon) történő fölfüggesztésére

Megjelent 1903. évi május li« 5-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 27081. szára. V/g/2. OSZTÁLY. Berendezés elektromos vasutaknál két munkavezetéknek közös tartó segélyével egyetlen harántdróton (karon) történő fölfüggesztésére. SIEMENS ÉS HALSKE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CZÉG BERLINBEN, BÉCSBEN ÉS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 október hó 6-ika. Hogy elektromos vasutaknak egyetlen tar­tón fölfüggesztett két munkavezetékét az áramszedő akkor is egyidejűleg érintse, mikor az a vezetékekre csak kis erővel szorul rá, a találmány szerint a fölfüggesztő­szerkezetbe egy forgáscsapot iktatunk be. mely a vágány tengelyével párhuzamos. A csatolt rajzon a találmány több kivi­teli alakja látható, így az 1. ábra a Kifüggesztésnek egyenes pálya­szakaszon használt kiviteli alakját ábrá­zolja, melynél a harántdrótokra szerelt (a) tartón (szigetelőn) a (b) csap körül forgat­hatóan az egyenlőkarú (c, d, e) emelő van forgathatóan ágyazva, melyen az (f, g) munkavezetékeket a (h, i) szorítók fog­ják be; a 2. ábrán látható kiviteli alak az 1. ábrán láthatótól csak annyiban tér el, hogy a szigetelő nem a harántdrót és csap, hanem a (c, d, e) emelő és a (h), illetve (i) szorító között van elrendezve (az (m) rúgó szerepét később ismertetjük); a 3. ábrán látható kiviteli alak görbülö pályaszakaszokon lel alkalmazást és az (f, g) munkavezeték fölött a (k), illetve (1) segéd­vezetékek vannak alkalmazva. Kanyarulatokban használható fölfiiggesz-i tés további kiviteli alakját ábrázolja a I 4. ábra, melynél a harántdrótot húzásra j igénybevevő erő a forgáscsap középvonalán i megy át. t Az összes kiviteli alakoknál az egyik munkavezetékre fekvő áramszedő kengyel mindaddig forgatja, míg a második munka­vezetékkel is érintkezésbe nem jön. Ha a (c, d, e) emelő egyenlő karú, az áramszedő rázkódások hatása alatt egyide­jűleg hagyná el mindkét munkavezetéket. Ezt elkerülhetjük, ha az említett emelőt a (b) csap csapágyán megerősített (m) rúgó által egyoldalúan terheljük (2. ábra), ekkor a rúgónyomás alatt levő karon megerősí­tett (f) munkavezeték követi a vezetéket el­hagyó kengyelt. Ugyanezt érjük el akkor is, ha a (c, d, e) emelő egyik karját súllyal terheljük, mely czélra a munkavezeték súlyát használhatjuk föl, ha a két vezeték közös súlypontját a (c, d, e) emelő (b) forgáscsapján átmenő függélyes síkból kihelyezzük, vagyis az emelőt egyenlőtlen karú emelő gyanánt ké­pezzük ki.

Next

/
Thumbnails
Contents