27046. lajstromszámú szabadalom • Készülék mészoldatoknak áztatott gabonába való bevezetésére

Megjelent 19<>3. évi május hó 5-én. MAGY. gj KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 27046. szám. IV/a. OSZTÁLY. Készülék mészoldatoknak áztatott gabonába való bevezetésére. JÁNICKE GYULA KERESKEDŐ ELBERFELDBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 szeptember hó 26-ika. Ismeretes, hogy a gabona, melyet maláta­készítés czéljából beáztatni szoktak, könnyen penészedik, oly körülmény, mely a csírázást lényegesen befolyásolja Ezen káros gomba­képződés megakadályozására igen előnyös a beáztatott gabonát mészoldattal megned­vesíteni. Eddigelé azonban az oldatot a be­áztatott gabonára folyatták, miáltal annak csak egy része érintkezett a mészrészecs­kékkel. A penészképződés csak tökéletlen volt. Ezen hátrány megszüntetése képezi a je­len találmány tárgyát, mely a mellékelt rajzban példaképem foganatosítási alakjában van föltüntetve és pedig az 1. ábra a készülék függélyes hosszmet­szete, a 2. ábra metszet az 1. ábrának A—B vo­nala szerint, a 3. ábra a készülék másik foganatosítási alakja. Az (a) főcsőre, mely vízvezetékkel vagy szivattyúval van összekötve, a (b) szűrő van csavarolva, mely a kezelendő gabonába nyúl. Az (a) főcsőbe továbbá a mészoldatot be­vezető (c) cső és a (d) levegőcsövek torkolnak. A víznek az (a) főcsövön való átáramlása alkalmával az a mészoldatot magával ra­gadja és az (e) levegőcsövek torkolatánál az itt föllépő szívóhatás következtében levegő­vel keveredik össze, miáltal az áztatott anyag a mészoldattal sokkal behatóbban érint­kezik. A 3. ábrában látható másik foganatosítás alaknál a (d) légbevezető csövek elmaradnak és helyébe kis, hosszúkás, a (c) mészbeve­zető cső kerületén elrendezett (e) levegő­tölcsérekkel vannak ellátva, úgy hogy a levegő közvetlenül a mészoldathoz vezet­tetik. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Készülék mészoldatoknak a beáztatott gabonába való bevezetésére, jellemezve az oldalt elrendezett (d) és (c) levegő­é3 mészbevezető csövekkel ellátott (a) vízcső által, mely a mészoldatnak a be­áztatandó gabonával való behatóbb érint­kezést elősegíti. 2. Az 1. alatt igényelt készülék egy foga­natosítási alakja, jellemezve egy, oldalsó (c) mészbevezető csővel ellátott (a) víz­cső által, mely kerületén az (e) levegő­tölcsérekkel van ellátva a végből, hogy a mészoldatot a levegővel teljesen át­hatva és ezáltal a beáztatott gabona pe­' nészképződését megakadályozza. (1 rajzlap melléklettel.) CAT-LAFR .£*£VGNYTARSA.ÁAO NYOMDÁJA BUDAPKS'IEN

Next

/
Thumbnails
Contents