27034. lajstromszámú szabadalom • Acetyléngázfejlesztő

Megjelent 1 DO.'S. évi április lió 4-én. MAGY. gg| KIR. SZABADALMI jEEP HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 27034. szám. II/e. OSZTÁLY'. Acetyléngázfejlesztő. NIEDERMAYER JÁNOS BÁDOGOS MESTER ELEKEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 szeptember hó 26-ika. A találmány tárgyát képező acetyléngáz­fejlesztő a fejlesztők amaz osztályába tar­tozik, melynél a karbid hull a vízbe és — mint az ily gázfejlesztők általában — egy fejlesztő gyanánt szereplő gazométer­ből, a karbidadagoló berendezésből és a karbidadagoló berendezést a gazométerha­rang emelkedésénél és sülyedésénél működ­tető szerkezetből áll. A csatolt rpjzon az 1. ábra a találmány tárgyát képező ace­tylenfejlesztő nézete, illetőleg függélyes metszete, a 2. ábra a karbidadagoló szerkezet fölűl­nézete, a 3. ábra ennek függélyes metszete, vé­gül a 4. ábra a karbidadagoló szerkezet egy részlete. A gazométer maga ismert módon van szerkesztve. A rajzon ábrázolt kiviteli alak­nál az (1) gazométerkád fölső részén egy gyűrűalakú tér van kiképezve, melyben a (2) gazométerharang mozog, úgy hogy a (3) fejlesztő víz a (4) tömítő víztől telje­sen el van különítve és a harang elmozdu­lása a fejlesztő víz fogyásától teljesen függetlenné válik. A gazométerharang ezen­kívül egy (5) csővillával van fölszerelve, mely a túlfejlődés meggátlására, illetőleg a fejlődött fölösleges gáz elvezetésére, to­vábbá a fejlesztés megindításánál a ha­rangban lévő levegő elvezetésére szolgál. Ez utóbbi czélból az (5) csővilla szára — melynek két alul nyitott ága a (4) tö­mítővízbe merül — a csappal fölszerelt (6) elágazó cső útján a gazométerharang­gal is össze van kötve. Ez az elrendezés egyébként nem képezi a találmány tár­gyát. A harang vezetésére az (5) csővilla szára szolgál, ezenkívül a gazométer még a szokásos (7) gázelvezető csővel, (8) tisz­títóaknával és a karbidadagoló berendezés és a fejlesztő víz között összeköttetést létesítő (9) aknával, továbbá a különböző vízlebocsátó csapokkal stb. van fölszerelve. A karbidadagoló berendezés az (1) gazo­méterkád külső oldalán fölvezetett cső vagy csatorna gyanánt kiképezett (9) aknára van szerelve. Ugyanis a (9) aknán megerősí­tett (10) konzoltartóba egy (11) forgás­csap van szerelve, mely a (12) fogaskerék és az evvel mereven összekötött (14) ki­lincskerék ágyazására szolgál. A (14) ki­lincskerék és a (12) fogaskerék között a (12) fogaskerék agyára a (15) korong van forgathatóan ágyazva, mely korong fölső fölületére a (14) kilincskerék fogaiba fo-

Next

/
Thumbnails
Contents