27028. lajstromszámú szabadalom • Adagoló készülék acetylénfejlesztőkhöz

Megjelent 1903. évi április Iió 24-én. MAGY. gt| KIR. SZABADALMI tt® HIVATAL SZAB A D A L M í L EI RÁ S 27028. szara. II/©. OSZTÁLY. Adagoló-készülék acetylénfejlesztőkhöz. KLEMM ÉS NOWÁK GYÁRI CZÉG KOLOZSVÁRON. A szabadalom bejelentésének napja 1902 szeptember hó 1-je. A jelen találmány tárgyát képező ada­goló készülék minden oly rendszerű acety­lénfejlesztőhöz alkalmazható, mely karbid­nak a vízbe hullatása által fejleszti az acetyléngázt. Ezen adagoló készülék lénye­gében egymással szilárdan összekötött és körben elrendezett több karbidkamrából áll, melyek a gázgyűjtő harang mozgása által vagy bármely más alkalmas módon egy köz­ponti tengely körül fokozatosan elforgatva, sorban egy karbidcsatorna szájnyílása elé jutnak és alsó oldalukon nyitottak lévén, karbidtartalmukat ezen csatornának átad­ják, mely azt az alatta elrendezett gázfej­lesztőbe , illetőleg ennek víztartójába ve­zeti. Az adagoló készülék egy kiviteli alakja a mellékelt rajzon a következő módon van föltüntetve. 1. ábra az adagoló készülék elölnézete; 2. ábra ugyanannak fölűlnézete; 3. ábra ugyanannak oldalnézete a fölső résznek függélyes metszetével; 4. ábra a karbidkamrák központi tenge­lyét elforgató kilincsmű fölűlnézete; 5. ábra a kilincskeréknek függélyes metszete; 6. ábra a kilincskerékhez kapcsolt láncz­dobnak fölűlnézete. Az (1) karbidkamrák, miként az a 2. ábrabeli íöiűinézetből is látható , körczikk­keresztmetszetűek és köralakban egymás­hoz csatlakozva, egy sejtekre osztott gyű­rűs keresztmetszetű edényt képeznek, mely úgy fölső-, mint alsó oldalán nyitott és mely a (2) edényben ennek fenekén átnyúló (3) tengelyre van helyezve. A (2) edény fenekéhez csatlakozik a (4) karbidcsatorna, melynek a (2) edény fenekébe vágott, fölső (5) szájnyílása az (1) kamrák ke­resztmetszetéhez hasonlóan körczikkalakú (lásd a 2. ábrán). Míg tehát az (1) kam­rák legtöbbjét a (2) edénynek hozzája si­muló feneke alul elzárja, addig az (5) nyí­lás fölé kerülő egy vagy két kamra alsó oldalán teljesen vagy részben nyitva ma­rad és a benne illetőleg bennük lévő kar­bid a nyíláson át a (4) karbidcsatornába jut, mely azt az alatta elrendezett karbid­fejlesztő vízterébe vezeti. Az (1) karbidkamrák által képezett edény középrészén kiképezett agyával lesz a füg­gélyesen álló (3) tengelyre, vagyis ezen tengely fölső végére helyezett és ékkel el­látott (6) kúpra helyezve. A (3) tengely­nek a (2) edényből kiálló részére van föl­ékelve a (7) kilincskerék, melynek (71) réseibe a (8) tengely körül lengő, kétágú

Next

/
Thumbnails
Contents