27024. lajstromszámú szabadalom • Eljárás keskeny oldalukon színezett műkövek előállítására

Megjelent lí)<)3. évi április hó 24-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATA L SZABADALMI LEIRAS 27024. szám. XII/f. OSZTÁLY. Eljárás keskeny oldalukon színezett műkövek előállítására. LEIPZIGER CEMENTINDUSTRIE DK GASPABY & C° GZÉG MARKRANSTÁDTBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 október hó 27-ike. Jelen találmány tárgyát képező eljárás keskeny oldalukon szinezett műkövek elő­állítására szolgál, melyek ezen eljárás út­ján keskeny oldalukon mindenütt egyenlő vastag festékréteggel láthatók el, úgy hogy hibás helyek képződése teljesen elkerülhető. A találmány főként a műkőgyártás terén ismeretes segédeszközök czélirányos alkal­mazásán alapul, mely segédeszközök egy a festőanyag számára rekeszekkel ellátott töl­tőszekrényből s egy emelhető és sülyeszt­hető fenéklemezzel bíró sajtóból állnak. A mellékelt rajzlapon a műkősajtónak csak azon részei vannak föltüntetve, melyek a találmány megértéséhez szükségesek és pedig az 1. ábrán a sajtó a ráhelyezett töltőszek­rénnyel együtt hosszmetszetben, a 2. ábrán fölülnézetben, a 3. ábrán ráhelyezett töltőszekrénnyel, visz­szahúzott záró tolólemezzel s részben le­sülyesztett fenéklappal, a 4. ábrán lesülyesztett fenéklappal és meg­töltött sajtóformával, az 5. ábrán pedig az utóbbi vízszintes met­szetben látható. A külön (d) rekeszekkel ellátott (b) töl­tőszekrény s az emelhető és sülyeszthető fenéklappal bíró sajtó alkalmazása esetén a köveknek szines oldallapokkal való előállí­tása oly módon történik, hogy a fenéknyí­lást a (b) töltőszekrénytől elzáró (a) tolóajtó kihúzása előtt a (k) forma (g) fenéklapja annyira emeltetik föl, hogy a forma fölött helyet foglaló (b) töltőszekrényhez feküdjék (1. ábra) s ezáltal az (a) tolóajtónak erre következő kihúzásánál (3. ábra) a habarcs­nak és a festőanyagnak hirteleni lezuhaná­sát megakadályozza. Ha most a (g) fenéklapot lassan sülyeszt­jük, a (k) forma oly mértékben telik meg, a mily mértékben a (g) lemez sülyed (3. ábra), úgy hogy a festékréteg a sajtoló for­mában is olyan vastag (4. ábra), mint a milyen vastagságban a töltőszekrényben al­kalmazva volt. Csakis így kerülhetők el a hibás helyek a köveknek festékkel ellátott oldallapjain, mert ha a töltőanyag, vagyis habarcs és festék a fenéklap lesülyesztése alkalmával magukra hagyatnak, nem lehet elkerülni, hogy a habarcs és festék a hirteleni lezu­hanásnál össze ne keveredjenek, minek kö­vetkeztében a fölületeken a nyers czement­habarcs is láthatóvá válik. Ezen eljárás természetesen nem csak mű-

Next

/
Thumbnails
Contents