26976. lajstromszámú szabadalom • Berendezés folyadékok elgőzösítésére

Megjelent 19<>:i. évi április lió 18-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 26976. szám. IV/i. OSZTÁLY Berendezés folyadékok elgőzösítésére. SEEMEN ERICH MÉRNÖK RHEINFELDENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 szeptember hó 26-ika. Jelen találmány tárgyát különösen kris­tályképző folyadékok elgőzösítésére szol­gáló berendezés képezi, mely az eddig hasz­nálatban volt készülékektől abban különbö­zik, hogy a czéljuk szerint nyitott vagy zárt elgőzösítő edény belsejében oly terek vannak elrendezve, melyekben az elgőzösí­tendő folyadék majdnem teljes nyugalom­ban van, míg ezen téreken kívül a fűtőtes­tek sajátlagos elrendezése következtében élénk mozgást végez. A kristályosodási, va­lamint minden egyéb folyamat, mely a fo­lyadéknak bizonyos nyugalmi állapotát teszi szükségessé, ezen nyugvási tereken gyor­sabban és egyenletesebben megy végbe, úgy hogy a végtermék a fogyasztásnak sokkal inkább megfelelő s ennélfogva ér­tékesebb fog lenni. A mellékelt rajzlapokon a berendezésnek néhány foganatosítása van bemutatva, me­lyekből a fűtőtestek és a nyugvási terek elrendezése könnyen fölismerhető. Az 1—3. ábrák alaprajzban és két met­szetben egy nyilt edényt tüntetnek föl, melynél a fűtőtestek két átellenes olda­lon vannak elhelyezve, minek következté­ben középen egy (a) nyugvási tér keletke­zik, melyet (b) falak határolnak, a hol ez utóbbiak nem érnek egészen az edény fe­nekéig és nem nyúlnak ki a folyadéktükör fölé. A fűtőtestek (c) csövekből összetett (d) zsebekből állnak, melyekbe a fűtő gőz fölül az (e) helyen áramlik be, míg a le­csapódott víz alul az (f) helyen távozik. A 4—6. ábrák ugyanilyen ábrázolásban egy középen elrendezett fűtőtestekkel és két, az átellenes oldalfalak által határolt (a) nyugvási térrel bíró edényt tüntetnek föl. A 7., 8. és 9. ábrák alaprajzban és met­szetekben egy zárt, hengeres és zsebalakú (d) fűtőtestekkel vagy egyetlen egy gyűrű­alakú (g) fűtőtesttel bíró elgőzösítő edényt mutatnak be, mely az edény falának belső oldalán van elrendezve s a szűk (c) átbo­csátó csövek mellett több tágas (h) csö­vet is tartalmaz. A hengeralakú határok közé szorított nyugvási tér itt középen foglal helyet. A fűtőtesteket körülvevő folyadék áram­lási irányát az összes ábrákon nyilak jel­zik. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Berendezés kristályképző és egyéb fo­lyadékok elgőzösítésére, melyeknek a hő bevezetése alkalmával lehetőleg nyu­lomban kell maradniok, jellemezve a fűtőtestek oly elrendezése által, mely

Next

/
Thumbnails
Contents