26964. lajstromszámú szabadalom • Eljárás földlápok nyers tőzegének szilárd, homogén, sima papíranyaggá való átalakítására

Megjelent 11M>3. évi április hó 16-áu. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 26964. szám. XlII/a. OSZTÁI.Y. Eljárás föllápok nyers tőzegének szilárd, homogén, sima papíranyaggá való átalakítására. DH BEDDIES ALFBÉD VEGYÉSZ BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 augusztus hó 28-ika. Jelen eljárás tárgya nyers tőzegnek egy­máshoz kapcsolódó, fizikailag ható eszközök egy sorozata segélyével való föltárására vonatkozik, mi által a különnemű alkatré­szekből álló nyerstőzeg az egyes többé-ke­vésbbé hosszú, illetőleg vékony vagy vastag rostú alkatrészek (csomók, gumók, fárészek, gyökerek stb.) képlékenysége szerint foko­zatosan technikailag tökéletes módon egyen­letes, homogén egésszé (tőzeg papíranyag) alakítható át. Ismeretes, hogy a fát közönséges papir-és kéregpapirgyártás czéljából (a czellulózá­tól eltekintve) egységes munkafolyamatban érdes defibrőrökön való köszörülés segélyével azonnal aránylag egyenletes rostanyaggá köszörült faanyaggá alakítják át. Föllápok nyers tőzegénél ilyen egysé­ges, mechanikai föltárás és átalakítás a papírgyártás helyén és egyetlen egy techni­kai eszközzel nem foganatosítható, mert a föllápok nyers tőzege a fával szemben a papírgyártás czéljaira nézve igen egyenlőt­len keveréktermék. A föllápok nyers tőzege nagy számban tartalmaz képlékenység, struk­tura és szilárdság tekintetében teljesen egyenlőtlen szerkezetű alapanyagokat. Lágy mohaszövetek között hosszúrostú fűgyapot, kötegek, különböző növények gyökérmarad­ványai, avarfüvek szárai és más efélék fekszenek. Ezen összetétel következtében nem volna észszerű, ha mindjárt egyetlen folyamatban akarnánk a föllápok említett nyers tőzegé­ből a köszörült faanyaghoz hasonló rost­anyagot egy csapással előállítani. Ennélfogva a jelen eljárásnál a nyers tőzeg mechanikai föltárási folyamata külön­böző, egymás alá rendelt mechanikai részek­ből áll. Az egyik rész például a vastag összenőtt tömegekre elosztókig hat, a másik a hosszú rostokat elszakítja, a harmadik zúzza külö­nösen a fás csomókat, a negyedik leszedi a hozzátapadó, nem rostos részeket, elkülö­nít és osztályoz stb. Ezen részek kombiná­cziója segélyével egyenletes (kéregpapír vagy papir) anyagot nyerünk, mi mellett termé­szetesen még egyéb szokásos papírgyártási nyersanyagokat és gyantás kötőanyagokat keverünk hozzá. Első sorban a tőzeget csigák vagy eféle segélyével előzetes tompa földarabolásnak vetjük alá, azutáu mechanikailag vízzel ke­zeljük és savtalanítjuk. Ezen műveleteknél a folytonos mosás és osztályozás czéljaira

Next

/
Thumbnails
Contents