26938. lajstromszámú szabadalom • Szabályozó szerkezet kályhákhoz

Mesrjeleni l!K>3. évi április l»ó lO-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATA L SZABADALMI LEIRAS 2693B. szám. II/h. OSZTÁLY. Szabályozószerkezet kályhákhoz. WINTER RÓBERT GYÁROS HANNOVERBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 augusztus hó 30 ika. Azon czélból, hogy a rostély alá beve­zetendő levegő mennyisége pontosan és fi­noman szabályoztassék, a légbevezetés moz­gatható ajtó közvetítésével úgy van beren­dezve, hogy az utóbbinak kinyitása alkal­mával a légbebocsátó nyílás keresztmet­szete fokozatosan növekedjék. A találmány szerint ezen czélból különleges berendezést alkalmazunk, melynél a kályha ajtajának oldalirányban történő eltolását az által tesz­szük fölöslegessé, hogy az ajtónak föl­csappantása alkalmával ez utóbbin, vagy pedig a kályha szájnyílásának falain al­kalmazott lépcsőzetes kimetszések tétetnek szabaddá. A mellékelt rajzlapokon az 1—4. ábrá­kon az említett lépcsőzetes kimetszések a csapóajtón, míg az 5—7. ábrák szerint a kályha szájnyílásának falazatán vannak al­kalmazva. Az 1. ábra merőleges metszet, a 2. ábra az 1. ábrának A—B sík szerinti keresztmetszete, alulról nézve, végül a 3. ábra szintén az 1. ábrának C—D sík szerinti metszete. Az (a) csapóajtó működtetése tetszőle­gesen történhetik. Az 1—3. ábrák szerint az (a) csapóajtó ívezetes (c) toldattal bír, mely lépcsőzetes (d) kimetszésekkel van ellátva. A bemuta­tott kiviteli alaknál a toldat közepénél van a legmélyebb kimetszés, míg a többi ki­metszések ettől két oldalt lépcsőzetesen haladnak lefelé. Ezen elrendezés helyett természetesen a kimetszéseknek olyan kivitele is alkalmaz­ható, hogy azok a toldaton diagonális irányban haladnak, a nélkül, hogy ez által a találmány lényege megmásíttatnék. A 4. ábrán föltüntetett kiviteli alaknál az említett kimetszések a csapóajtónak (e) oldalfalain vannak alkalmazva, mely oldal­falak szorosan hozzáilleszkednek a kályha­száj oldalfalaihoz. Az 5. ábrán látható kiviteli alaknál a ki­metszések a (h) kályhaszáj oldalfalain van­nak elrendezve, mely előbbinek alsó fala­zata ívalakú kiképezést nyerés annyira meg van hosszabbítva, hogy levegő nem juthat a csapóajtó alatt a kályhába, míg az előbbi a kimetszések fölött mozog. A 6. és 7. ábrákon a csaapóajtónak két különböző állásánál olyan kiviteli alak van föltüntetve, melynél a levegő a (h) kályha­száj alsó oldalfalának lépcsőzetesen haladó kimetszésein át tódulhat be a kályhába. A kimetszések vagy úgy rendezhetők el, mint a 3. ábrán a (c) toldatnál látható, vagy

Next

/
Thumbnails
Contents