26878. lajstromszámú szabadalom • Evőeszköz

eljelent 1903. évi április hó 4-én. MAGY. |H KIR SZABADALMI jBH HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 26878. szám. XVI/a. OSZTÁLY. Evőeszköz. GARDA JÁNOS ELEKTRIKUS TORINOBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 augusztus hó 5-ike. Jelen találmány evőeszközök késpengéi­nek és fogantyúinak kapcsolatán eszközölt javításokra vonatkozik, mely javítások foly­tán a két részt mereven egyesíteni és a kést, mint közönséges asztali kést is lehet használni. A kés pengéi a fogantyú fölső végén lévő hüvelyben tartatnak meg és ezenczél­ból alsó végeikkel vagy száraikkal egymá­son fekve, a hüvelybe bedugatnak. A mellékelt rajz 1. és 2. ábrái a kést oldalról és hátul­ról nézve ábrázolják; 3. ábra a 2. ábra x-—y vonala szerint vett metszet. A nyélhüvely egyik (b) fala vagy lemeze a hüvely oldalfalaiban ágyazott (o) csap­szög körül foroghat és egy befelé előre­ugró (d) bordával van ellátva, mely a pengelábak egy (m) bevágásába fekszik és azokat a hüvelyben fogva tartja, a mint azon (a) külső gyűrű fölfelé tolatik. A pengék közül az egyik (u) hátával a má­sik fölött előreugrik, hogy a késsel hasz­nálandó villának támaszul és vezetékül szol­gáljon. A villa lehet e mellett közönsé­ges, egy darabból való, csak annyi csúcsa legyen, mint a hány pengéje van a késnek, i A 4. ábra a kést elölnézetben ábrázolja és (e)-vel a nyélhüvely (b) zárólemezének forgó csapját támasztó ágy van jelölve; (g) és (h) között a pengelábak akkép vannak elrendezve, hogy az élek egymástól messze e lá 1 lanak. Az 5. ábra távlati képben mutatja a nyélhüvelyt nyitott zárlemez mellett és le­felé tolt zárgyűrűvel, valamint a nyélből eltávolított késpengéket. (b) zárlemez külső oldalán egy (c) fog­gal vagy orral van ellátva, hogy körömmel meg lehessen fogni. A 6. és 7. ábrák (b) zárlemezt, illetve az (a) zár vagy tológyűrűt ábrázolják táv­lati képben. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Evőkés, az által jellemezve, hogy az egymás mellé állított késpengék lábré­szeikkel vagy száraikkal a nyélnek (a) záró vagy tológyűrűvel ellátott hüve­lyében vannak fogva tartva. 2. Az 1. igényben védett evőkés, az által jellemezve, hogy a nyélhüvely (b) fala vagy lemeze kifelé forgatható és befelé előugró (d) bordával van ellátva, mely a pengeszárak (m) bevágásába fekszik és a késpengéket fogva tartja. (1 rajzlap melléklettel.) PALLOS »t8ZVÍNVrARSASj(G mYOMDJLiA lUDAPBST^h

Next

/
Thumbnails
Contents