26839. lajstromszámú szabadalom • Berendezés generátorgáz gyártására

Megjelent 1903. évi márczius lió 27-éii. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 2B839. szám. II/©- OSZTÁLY. Berendezés generátorgáz gyártására. DH BAUKE FRIGYES ÉS FUCHS KÁROLY MÉRNÖKÖK BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 julius hó 24 ike. A találmány tárgyát berendezés képezi " aerátorgáz gyártására, mely külörösen kis üzemnél alkalmazható. Ama kísérletek, u gy a generátorgázt a kisiparnál fölhasz­nrlhatóvá tegyük, eredményre nem vezet­tek, mivel a tisztítás igen nehezen eszkö­zölhető és állandó nyomást nem tudunk létesíteni. A kisiparban alkalmazott generátorgáz­berendezések ezen hatrányait a találmány tárgyánál teljesen elkerüljük. A berendezés azáltal tűnik ki, hogy a gázt porlasztott állapotban bevezetett víz­zel egyidejűleg tisztítja és hűti. A vizet a gázt leszivató-szerkezet (vízsugárszivattyú) közvetlenül vezeti be, vagy lehet a víz be­vezetésére a gáznak a generátorból való leszívatására szolgáló szerkezettől független szerkezetet is használni. A csatolt rajzon a találmány tárgyát ké­pező generátorgázfejlesztő egy kiviteli alakjá­ban sematikusan van ábrázolva. A tüzelőanyaggal megtöltött (a) generátor­kemenczéből a gázt az ábrázolt kiviteli alaknál vízsugárszivattyúval vagy valamely más mechanikai berendezéssel szívatjuk le. Ez a (c) vízsugárszivattyú a gáz leszíva­tása mellett vizet is vezet be szétporlasz­tott állapotban a hengeres (b) tartályba. A hengeres (b) tartály fenekén az össze­gyűlt vizet a (d) szifon vezeti el. A vízköd erélyes párolgása következtében a generá­torból leszívott meleg gázt lehűti és egy­szersmind a benső érintkezés következtében a gáz kátrányos alkatrészeit is lecsapja. A gáz már most a (b) tartályból az (e) hütőkígyóba vagy hasonló szerkezetbe áram­lik, melyben a magával ragadott víz lecsa­pódik. A gáz az (e) hűtőből a nyomást ki­egyenlítő (f) berendezésbe, innen pedig beiktatott kétfúratú (i) csap állásának meg­felelően a (g) csővezetéken át a fogyasztás helyéhez, illetve a második (h) csővezeté­ken át a kürtőhöz jut. A helyett, hogy a gáznak a generátor­kemenczéből való leszívatását és a víznek evvel együtt történő bevezetését ugyan­azon berendezéssel végeznők, a műveletek sorrendjét akként is megváltoztathatjuk, hogy a gázokat előbb egy porlasztófúvóka segélyével bevezetett vízsugárral lehűtjük, és csak azután vezetjük a (b) tartály és az (f) nyomást kiegyenlítő berendezés közé ik­tatott és ventilátor vagy működési módjá­ban evvel azonos berendezés gyanánt kiké­pezett szívóberendezésen át.

Next

/
Thumbnails
Contents