26837. lajstromszámú szabadalom • Pálinkafőző berendezés

Megjelent li)<)3. évi múrezius lió oO-án. MAGY. SZABADALMI KIR. IIIVATA L SZABADALMI LEIRAS 26837. szám, IV/b. OSZTÁLY­Pálinkafőző berendezés. WLADÁR KÁROLY KÁLYHAGYÁROS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 augusztus hó 9-ike. E találmány tárgyát pálinkafőző beren­dezés képezi, melyet a következőkben a mellékelt rajz nyomán, két foganatosítási példában ismertetünk. A találmány tárgya főkép az által tűnik ki, hogy a fejlődő pálinkagőzöket már köz­vetlen a katlan sisakjában is hűtjük, mi­által sokkal erősebb és jobb pálinkát nye­rünk. Kitűnik továbbá az által, hogyazösz­szes csövek, melyek a desztilláczió ter­mékének a katlanokból és a fáradt hűtő víznek a sisakon kiképezett tányérokról való elvezetésére szolgálnak, egy-egy kö­zös gyűjtő csatornába torkolnak, melyek fölött egy csésze van elrendezve, melyből a friss hűtő vizet a sisakok tányérjaiba vezető csövek indulnak ki. A berendezés második foganatosítási alakja az imént leírttal teljesen azonos, csakhogy az egész berendezésnek minden egyes részét mázzal bevont kőagyagból ké­szítjük, a mi kizárja, hogy a pálinka réz­ízt vegyen föl. A mellékelt rajzon az 1. ábra a berendezés oldalnézete, a hol is a hűtő tartály metszetben van bemu­tatva, a 2. ábra metszete a berendezésnek az 1. ábrának A—A vonala irányában, a 3. ábra a berendezés fölülnézete; a 4. ábra egy vízálló kőagyagból készült kígyócsőnek elölnézete; az 5. ábra ugyanannak metszete a 4. ábra B—B vonala szerint; a 6. ábra egy szintén kőagyagból készült, egy hengerköpenyben elhelyezett hűtőcső­nek elölnézete. A mint az 1—3. ábrákból látható, az (al) kemeneze megfelelő tüzelő nyílásaiba helyezett szokásos (a) pálinkafőző katla­noknak (b) sisakján egy fölfelé széles­bedő, kúpos (c) karima van kiképezve, úgy hogy a sisak fölső része tányérhoz ha­sonlít. E tányér hűtővíznek fölvételére szolgál. A (b) sisakok tetejéből a (d) csövek in­dulnak ki, melyek mind egy közös (e) egyesítő vagy gyűjtő csatornába vezetnek. Az (e) egyesítő csatorna fölött az (f) edény ül, mely alul ugyanannyi (fl) nyí­lással van ellátva, mint a hány (a) katlan van. Ezen (fl) nyílásokhoz egy-egy tetsző­leges (f2) cső csatlakozik, mely az (f) edény födelébe torkoló (f3) csövön át az (f) edénybe bevezetett hűtővizet a (b) si­sak hűtőtányérjaiba vezeti. A (c) tányérok oldalt a (cl) lyukkal

Next

/
Thumbnails
Contents