26822. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék iszapolt termékek, mint pl. iszapolt krétának, bécsi fehérnek stb. szárítására

Megjeleni 1903. évi márczíus Iió 22-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 26822. szám. IV./i. OSZTÁLY. Eljárás és készülék iszapolt termékeknek, mint pl. iszapolt krétának, bécsi fehérnek stb. szárítására. BRAUN LEONHARD GYÁROS BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 szeptember hó 20-ika. Az iszapolt termékek szárítására szolgáló, eddig szokásos eljárásnál szükséges volt az anyagot, miután azt az ismeretes őrlési és iszapolási müveleteknek alávetettük, zsák­szűrőkbe tölteni és több órán át sajtolni, végül a zsákokból való kivétele után a le­pényt egyes részekre kellett szétvágni és szárítókamrákba helyezni. Ezen művelet igen sok időt igényelt és az anyagot kb. 14 napig a szárítókamrában kellett hagyni, hogy szitálható és forgalomba hozható legyen. Jelen eljárás és készülék segélyével le­hetővé vau téve az iszapolt terméket igen rövid idő alatt, még pedig az ezen czélra szolgáló szárítóhenger egyetlen egy körül­forgásával tökéletesen megszárítani, úgy hogy azt azonnal szitahengerbe vagy zsákokba tölthetjük és forgalomba hoz­hatjuk. A szárítási eljárás a következő : Az iszapolt terméket a kavaróbol egy forgó, belsejében gőzfűtéssel ellátott üreges 1 iger fölűletére vezetjük, mire a szárító h nger egy körülforgása alatt a termék, a gőzfűtés és a henger külső részén elrende­zett két forgó szélszárny egyidejű hatása Hatt teljesen megszárad és egy kaparó se­gélyével a henger fölűletéről azonnal el lesz távolítva és egy csatornába vezetve, a honnan egy szállítócsiga segélyével hen­gerszitába vagy közvetlenül zsákokba töl­tetik. A mellékelt rajzon ezen eljárás foganato­sítására alkalmas készüléket tüntet föl, még pedig az 1. ábra elölnézetben, a 2. ábra pedig függélyes metszetben az 1. ábra I—I. vonala szerint. (1) a vízszintes üreges henger, mely alatt attól csekély távolságban a (2) lapos fölvivő teknő van elrendezve. Az iszapolt termék a kavaróból a (3) csatornán át az (1) henger és a (2) teknő közé kerül, a mely utóbbi alkalmas moz­gatószerkezet, pl. exczenter segélyével (rajzban nincsen föltiintetve) hosszirányban rázó mozgásba hozatik és az iszapterméket egyenletesen, nem nagyon vastag rétegben a henger fölűletén elosztja. A henger üre­ges (4) tengelyén át az (5) gőzvezeték van vezetve, úgy hogy a gőz, mint azt a (6) pontozott nyilak jelölik (1. ábra) a szárító­henger belsejében kiterjed és melegíti a henger falait. Az (1) henger a (7) nyíl irányában forog,

Next

/
Thumbnails
Contents