26804. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fémes kalczium nyerésére

Megjelent 1ÍM)3. évi niárczius hó 21-én. MAGY. f f KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 26804. szám. Vil i- OSZTÁL.Y. Eljárás fémes kalczium nyerésére. ELEKTROCHEMISCHE WEB KE G. M. B. H. CZÉG B1TTEBFELDBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 szeptember hó 15-ike. A kalcziumról és annak előállításáról ed- | digelé ismert közlemények szerint ezen fém- j nek ömlesztett vegyületeiből olektrokémi- ' kua úton való kiválasztására szolgáló eljá­rást, mihelyt nagyobb mennyiségű kalczium nyeréséről van szó, az elektrometallurgikus technika legnehezebb föladatának kell tar­tanunk (lásd Borchers Elektrometallurgie II. kiadás 72—82. oldal. Moissannak Corap­tes Rendus 1898, 126. kötet 1753. oldal); a kalcziumjodid elektrolyzisére vonatkozó leg­újabb kutatásai is csak azon tényt állapí­tották meg, hogy a kalczium jódvegyületei­ből kiválik és az olvasztó-elegy kihűlése után kis jegeczek vagy gömböcskék alakjá ban kimutatható. A jelen találmány tárgyát azonban oly eljárás képezi, melynek segélyével a kal­czium tetszés szerinti mennyiségben köny­nyen és olcsón nyerhető. Ha ugyanis elektromosság segélyével öm­lesztett állapotban tartott kalcziumchloridot vagy más haloidsót elektrolytikus vegybon­tásnak vetünk alá és e mellett kis kathó­dát nagy anódával szemben alkalmazunk, akkor már mérsékelt vörös izzásnál, mely­nek azonban nem szabad a fémes kalczium ömlesztési hőfokát meghaladnia, a kalczium szivacsos állapotban lerakodik a kathódára. Ezen fémszivacs olyan összefüggő tömeget képez, hogy azt vaslapáttal vagy más al­kalmas szerszámmal az olvasztó elegyből ki­szedhetjük. Ha ezen tömeget mindjárt ki­emelése után kőolajba vagy más alkalmas oxygénmentes folyadékba mártjuk, akkor egy az alkalmazott olvasztóeleggyel átjárt és 50—60% szabad fémes kalcziumot tar­talmazó szivacsot nyerünk. Ha ellenben a kathóda körül lerakódó ezen szivacsot egy előzőleg fölmelegített, széles pofájú vas­fogóval fogjuk meg és az olvasztó elegyből való kiemelése előtt erőteljesen összenyom­juk a fogóban tartott szivacsot, akkor ez összeheged egy sűrű tömeggé, mely kihű­lés után metszési fölűletén fehér fémfényű és megközelítőleg 9<»°/0 kalcziumot tartalmaz. Magától értetődik, hogy a fogó helyett alkalmazhatunk más készüléket is a fém­szivacsnak kiemelésére és összenyomására a nélkül, hogy a jelen eljárás, mely szerint a kalczium kiemelése előtt magában az ol­vasztó elegyben lesz kinyomva, lényegében változást szenvedne. Az ily módon nyert fém fölhasználható ilyen állapotban is sokféle czélra, azonban megömleszthető légmentesen zárt edények­ben a még magában foglalt sónak kiválasz­tása czéljából. Kalcziumchlorid helyett al-

Next

/
Thumbnails
Contents