26775. lajstromszámú szabadalom • Szifónfej

Megjelent 1903. évi márczius lió 13-án. KIR. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 26775. szám. XVlII/d. OSZTÁLY Szifónfej. VALENTINY GÉZA ÉRCZÖNTŐ KISPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 szeptember hó 13-iki... A mellékelt rajz 1. ábrájában függélyes metszetben föltűntetett szifónfej rendivűl egyszerű és tartós szerkezete által tűnik ki. A 2. ábra az 1. ábra (A—B) vonala men­tén vezetett részleges keresztmetszet. Az (a) fejben, mely a palaczkra ismert módon fölerősíthető egy körkeresztmetszetű (b) fúrás van képezve, melybe alúl a palaczk belsejével közlekedő (c) fúrás, fölül pedig a kifolyatócső (d) fúrása torkol. A (b) fúrásban egy a hengertolattyúk módjára szerkesztett szelep van vezetve, mely rendes helyzetében a (c) fúrást tömö­ren elzárja Ha a szelepet a külső (e) fogantyúnál fogva az (f) rúgó ellenében benyomjuk, akkor annak körülfutó (g) hornya vagy va lamely másként elrendezelt csatornája a(c) nyílás fölé kerül, hogy ezt a (d) fúrással összekösse, miáltal a palaczk tartalma ki­folyhat, A hengertolattyú (h) része, mely­nek a (c) fúrást kell elzárnia, czélszerűen valamely rugalmas anyagból, pl. kaucsuk­ból vagy hasonlóból késiül, hogy biztos tömör elzárást létesítsen. A (g) körhorony­nyal ellátott (i) rész más szilárdabb anyag­ból, pl. porczellánbol, ónból, stb. is készül­het. Az (1) szilárdabb tárcsa mellett ismét egy tömítőanyagból, pl. kaucsukból ké­szült (k) tárcsa alkalmazandó, hogy nyi­tott szelepnél a szeleprúd nyílása felé kellő tömítést létesítsünk. A (k) tárcsát is­mét egy szilárdabb, pl. ónból vagy más fémből" készült (1) tárcsa támasztja. A (b) fúrást a becsavarható (m) dugó zárja el, melynek fúrásán az (n) szeleprúd áthalad. A hengertolattyú tömítő (h) részét egy fém­ből készült (o) tárcsa tartja. Hogy a hen­gertolattyú tömítő (h) és (k) részei jobb tömítés elérésére bármikor összenyom­hatok legyenek, az (n) szeleprúd vége csa­varmenettel van ellátva, mely az (o) tárcsa (p) nyúlványában levő anyamenetbe becsa­varható. Minthogy az (1) tárcsa a szeleprúd egy vastagítására támaszkodik, az (o) tárcsa a szeleprúd becsavarásánál az (1) tárcsá­hoz közelíttetik, miáltal úgy a (h\ mint a (k) tömítőgyűrűk összenyomatnak és így átmérő irányában kiterjedve, jobban tömí­tenek. Hogy az (o) tárcsa elfordúlás ellen biz­tosítva legyen, annak a (p) nyúlványa négy­oldalú hasáb alakjára van kiképezve (2. ábra) és az azt körülvevő (f) rúgó is g­felelő alakú rúdra történt fölcsavarás u cal állíttatik elő. A (b) fúrásnak (c) folytatása pedig, melyben a rúgó egy része és a (p) toldat mozog, szintén hasábalakú. Mint lát-

Next

/
Thumbnails
Contents