26752. lajstromszámú szabadalom • Ruhamángorló

^Ieffjelent 1 ÍM);». évi márczius lió 12-én. MAGY. SZABADALMI KIB. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 26752. szám. VII I/c. OSZTÁLY. Ruhamángorló. KOLOSSEUS ANDRÁS ÉPÜLETASZTALOS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 február hó 22-ike. A jelen találmány tárgyát egy ruhamán­gorló képezi, melynek kezelésére egy mun­kás elegendő és mely igen kis helyet foglal el, úgy hogy házi használatra igen alkalmas. A mellékelt rajzon a találmány érteimé­hen szerkesztett ruhamángorló egy példa­képein kiviteli alakja van föltüntetve, és pedig az 1. ábrában oldalnézetben, a 2. ábrában elölnézetben, míg a 3—6. ábrák részleteket mutatnak. A mángorló (e) asztala homorú fölűlettel bír és két oldalán (f) tartók vannak meg­erősítve, melyekbe a szabad mozgást engedő (b) csapágyak (1, 2. ós 4. ábra) vannak be­eresztve. Ezen (b) csapágyakban (a) csapok (2. és 3. ábra) segélyével egy deszkákból összeállított, üres (g) inga van ágyazva, mely­nek alsó fölúlete az (e) asztal homorú fölső lapjának megfelelő domború fölűlettel bír. A (g) inga fölső részéhez a (h) láncz van kötve, mely láncz másik vége a kétkarú (i) emeltyű egyik végéhez van kapcsolva; a kétkarú (i) emeltyű a mángorló fölső részén megerősített (k) villában forgathatóan van ágyazva és másik végéhez egy hosszabb (1; láncz van kötve, mely láncz alsó vége egy a mángorló oldalán (m') csap körül forgat­hatóan elrendezett (m) emeltyű (n) peczké­hez van kapcsolva. Az (m) emeltyű a (c) kulisszában van vezetve (1, 2. és 6. ábra), melynek hasítéka egy fölső (c') és egy alsó (c") nyugasszal bír. Az (m) emeltyű áttételének kellő fokozása mellett a (i) ernelyű el is hagyható és a (g) ingához kapcsolt láncz, csigákon át ve­zetve, közvetlenül az (m) emeltyűvel hoz­ható kapcsolatba. A mángorló kezelése a következő: Hogy a mángorlóba a ruhanemüeket be­helyezhessük, legelőször is a (g) ingát kell fölemelni, hogy az inga és (e) asztal között levő (o) mángorlóhengert kivehessük, a mit az (m) emeltyű lefelé való forgatása és az emeltyűnek a (c) kulissza alsó (c") nyuga­szába való beakasztása által végzünk, miál­tal a (g) inga fölemelt helyzetben rögzíttetik. Ezután a mángorlandó ruhát a mángorlók­nál szokásos módon az (o) fahengerre körül­tekercseljük, mely művelet kényelmes végez­hetése végett az (e) asztallap alatt egy ki­húzható (p) asztallap van elrendezve, melyet kihúzása után az (r) támasz biztosít leesés ellen. Miután ezen (p) asztallapon a ruhát az (o) hengerre föltekercseltük ós az (o) hen­gert az (e) asztallapra helyeztük, a (p) asz-

Next

/
Thumbnails
Contents