26744. lajstromszámú szabadalom • Szívólégüsttel ellátott merőleges hengerű dugattyús szivattyú

.Megjelent 190,'J. évi márczius hó 16-ái MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 26744. szára, XXI/c. OSZTÁLY. Szivólégüsttel ellátott merőleges hengerü dugattyus szivattyú. BUDAPESTI SZIVATTYÚ- ÉS GÉPGYÁB RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CZÉG BUDAPESTEN. Bejelentésének napja 1902 julius hó 26-ika. Elsőbbsége 1901 márczius hó 25-töl kezdődik. Találmányom tárgyát az 1. és 2. ábrá­ban bemutatott szivattyúelrendezés képezi, mely az által van jellemezve, hogy a szívó légüst a merőlegesen álló szivattyú­henger fölött van elhelyezve. Ezen elren­dezés által azt érjük el, hogy a szívóvíz oszlopa — mely a dugattyú és a szívó légüst között van — a minimumra redu­kálható, mert elég, ha a vízoszlop olyan magasságú, hogy épen elfödje a szívószele­pet. Tudvalevő dolog, hogy egy szivattyú ál­tal elérhető legnagyobb fordulatszám töb­bek között a dugattyú és a szívó légüst­vízszin között lévő vízoszlop nagyságától függ;'és pedig minél rövidebb ez a vízosz­lop, annál nagyobb fordulatszám érhető el. Ez a tény azon alapszik, hogy a dugattyú és a légüst között lévő vízoszlopnak nyu­galmi állapota minden szivattyúfordulattal változik, összefüggően a dugattyúnak se­bességével. Minél nagyobb a szívóvízoszlop tömege, annál nehezebben bír a dugaty­tyá mozgásához alkalmazkodni. Minél ki­sebb a vízoszlop tömege, annál könnyeb­ben éri utói a dugattyút és annál kisebb erő is szükséges a víz mozgásba hozatalá­hoz. Miután pedig ennek a vízoszlopnak mozgatóerejét a légüstben lévő légnyo­más képezi, az adott esetben annál kisebb légnyomással lehet kijönni, minél kisebb a kérdéses vízoszlop. Minél kisebb a lég­nyomás a szívólégüstben, annál nagyobb szívómagasság érhető el. A kis vízoszlop­nak még az az előnye is van, hogy a víz és dugattyú között esetleg föllépő ütkö­zéseknek semmiféle káros hatása nem le­het. Az 1. ábránál a szívószelepek a dugaty­tyúban, a 2. ábránál pedig a légüst alján vannak alkalmazva. A dugattyúrudak a fönti ábrákban lefelé vannak vezetve, de a kivitelt úgy is lehet eszközölni, hogy a dugattyúrúd föntről a szívólégüstön ke­resztül jön be. A szivattyú esetleg diffe­rencziális dugattyúkkal is ellátható. SZABADALMI IGÉNY. Egy szívólégüsttel ellátott merőleges hen­gerü dugattyúszivattyú, melynél a szívó légüstben a víz fölszine magasabban

Next

/
Thumbnails
Contents