26712. lajstromszámú szabadalom • Petróleum izzófénylángzó

Megjelent 1903. évi márczius hó 9-én. MAGY. ggj KIR. SZABADALMI j^S HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 26712. szám. Il/d. OSZTÁLY­Petr oleum-izzóf énylángzó OELERICH FRIGYES KERESKEDŐ BERLIN/M RIXDORFBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 augusztus hó 6-ika. Jelen találmány tárgya petróleum-izzófény­lángzó, melynél, mint általában az eddig is­meretes hasonló lángzóknál is, a léggáz­keveréknek egy része a gázosító fűtésére használtatik föl, melynél azonban az égési kamra új elrendezést nyer, minek követ­keztében a fűtőláng nemcsak a gázosítót, hanem'egyszersmind a fűtőkamrát is mele­gíti s a mellett a kívülről az izzótesthez beáramló levegőt is előmelegíti. A mellé­kelt rajzlapon a találmány tárgyát képező lángzónak egy kiviteli alakja merőleges metszetben van föltüntetve. A czélszerűen köralakú (m) csészének fejekére, mely előbbi csekély térköz fönt­hagyása mellett egy (n) tárcsa alatt foglal helyet, az űrös gyűrű alakjában kiképezett és a (b) cső közvetítésével a nyomás alatt álló petróleumtartánnyal összekötött (c) gá zosító helyezkedik, mely a (g) elegyítő­csövet körülfogja. Ezen (c) gázosítót egy ívezetes (i) födélhez csatlakozó (h) henger födi be, melynek köpenye, alsó szakaszán, átlyukgatásokkal van ellátva, míg a födél­nek közepéből fölfelé nyúló (t) cső, mely egyszersmind az (n) tárcsán is áthatol, az (r) harisnya által körülfogott (k) világító­térbe vezet. Az (n) tárcsa fölött egy evvel párhuzamos (x) tárcsa által egy lapos, hen­ger alakú (w) kamra képeztetik, melynek említett fölső határlapja központos, a (k) világító teret térköz fönthagyása mellett kö­rülvevő, köralakú (y) kimetszéssel bír, míg az alaplapon, egymástól és a középponttól egyenlő távolságban elrendezett, rövid (v) csövek vezetnek lefelé. Az említett kamrá­nak (x) födőlapja egyszersmind az izzótestet a léghuzammal szemben megvédelmező (z) üveghenger alátámasztására szolgál, hol az o) fűtőtérből a (p) hasítékokon át kiáramló égési gázok fölfelé vezettetnek, mi mellett, az üveghenger fölmelegedése következté­ben, az ennek belső fölűlete és az izzótest külső fölűlete között lévő levegőnek lehű­lése megakadályoztatik. A lángzó üzeme alatt a (g) csövön át beáramló gáz- és lég­keveréknek egy része az elégés helyéhez vezettetik, míg másik része, az (i) födélnek (1) nyílásain keresztül, az (m) csésze és az (n) tárcsa között lévő térbe áramlik be és itt gyújtatik meg. A léggáz-keverék egy ré­szének a mondott helyen bekövetkező el­égése folytán mind az (m) csésze, mind az (n) tárcsa és a (c) gázosító magas hőfokra hevíttetik föl, minek következtében a (v) csöveken és a (w) kamrán keresztül az (r) izzótest külső fölűletéhez vezetett levegő is hatékonyan előmelegíttetik.

Next

/
Thumbnails
Contents