26708. lajstromszámú szabadalom • Síkfödém jobb és baloldalt alkalmazható üreges téglákból

Megjelent 1903. évi márczins hó 6-án. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATA L SZABADALMI LEIRAS 26708. szám. Vlll/a. OSZTÁLY. Síkfödém jobb- és baloldalt alkalmazható üreges téglákból. TERRAN0VA-INDUSTRIE C. A. KAPFERER & SCHLEUN1NG CZÉG MÜNCHENBEN. Pótszabadalom a 23596. az. törzs szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1902 augusztus hó 27-ike. A találmány tárgya a 23596. számú törzs­szabadalomban védett síkfödém egy további kiviteli alakja és az annak alapjául szolgáló találmányi gondolatnak, hogy a terhelésből származó nyomást a boltozat közepe felé lejtősen emelkedő hidak vigyék át egyik­tégláról a másikra, további kibővítésén alapszik. A jelzett találmányi gondolat első kibő­vítése a 23596. sz. törzsszabadalom 1. igé­nyéhez csatlakozik és czélja az, hogy ily sík födémeknél a vállkövek és zárókövek alkalmazása fölöslegessé váljék, a téglákat pedig álló téglasorban rendezhessük el. Ebből a czélból a találmány szerint derék­szögű négyszög keresztmetszetű téglákat alkalmazunk. A csatolt rajz 1. ábráján ilyen csak egy­irányú hidakkal ellátott üreges tégla lát­ható, míg a 2. ábra az ily téglákból épített födémet mutatja be. A 2. ábra szerint a téglákat akként ren­dezzük el, hogy azok a födém középvona­lához viszonyítva szimetrikusan feküdjenek. Bizonyos esetekben kívánatos, hogy az üreges téglákból álló födém függélyes irány­ban ható erőkkel szemben is eléggé ellen­álló legyen, mit akként érünk el, hogy a téglák oldalfalait hullámvonal szerint ala­kítjuk. vagy kiugró és beszökellő részekkel látjuk el, melyek a téglák között megfelelő kötést biztosítanak. A 3. ábrán példaképen egy a közepe felé gyöngén kidomborodó, derékszögű négyszög keresztmetszetű tégla látható. Czélszerű lehet az oldalfalakon több hul­lám alkalmazása, hogy egyrészt a kötés megbízhatóbbá, másrészt pedig a hullámok csekély magassága miatt az ellendarab fö­löslegessé váljék. nagy, a kiképez­kereszt-Ha a szerkezeti szélesség igen téglákat kettős téglák gyanánt is hetjiik. Ily derékszögű négyszög metszetű, egy irányban futó hidakkal ellá­tott kettős tégla a 4. ábrán látható. A 23596. sz. törzsszabadalom alapgondo­latának egy további kiviteli alakja az, hogy a téglák belsejében akként rendezünk el merevítő hidakat, hogy ezek egymást ke­resztezzék, tehát lehetővé tegyék a téglák­nak úgy álló, mint fekvő helyzetben való elrendezését, továbbá biztosítsák azt, hogy a terhelés okozta nyomást úgy az egyik, mint a másik esetben a tartó alsó övezeté­től ennek fölső övezete felé emelkedő hidak vigyék át.

Next

/
Thumbnails
Contents