26706. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés alkoholtartalmú folyadékok tisztítására

^N'jsjelent l í)<)3. évi márczius hó 6-án. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 26706. szám. iV/b. OSZTÁ LY. Eljárás és berendezés alkoholtartalmú folyadékok tisztítására.. GUILLAUME EMIL MÉRNÖK CHABLYBAN. 4 Pótszabadalom a 24946. sz. törzsszabadalomhoz. Bejelentésének napja 1902 április hó 5-ike. A 24946. számú törzsszabadalómban egy eljárást irtunk le, mely alkoholtartalmú folyadékok tisztítására szolgál és lényegé­ben abból áll, hogy az ez idő szerint «utolsó részlet» név alatt összefoglalt anyagok kouczeiitráczióját oly módon szabjuk meg, hogy ezek (előzetes elpárologtatásuk után) bizonyos számú tányéron az első részletet alkotó anyagokhoz hasonlóan viselkedjenek, mit a következőképen érünk el: Mesterséges úton meggátoljuk, hogy az alkohol alkoholometrikus foka a föntebb jebett konczentráló tányérokon növekedjék, | amennyiben ezekhez fölül vizet vezetünk, j úgy hogy a víz az alkoholtartalmú folyadék­kal keverődjék és evvel az összes tányéro­kon lefelé végig folyó folyadékkal a tányé­rokon végig haladjon. Ily módon a folyadék alkoholometrikus fokát oly alacsonnyá tehetjük és azt annyi tányéron oly alacsonyan tarthatjuk, amily alacsonyan tartanunk kell, még pedig oly módon, hogy a figyelembe jövő anyagok módszeres konczentrálása menjen végbe, (nevezetesen valamely alacsonyabban fekvő tányéron a konczentráczió kisebb legyen, mint a következő magasabban fekvő tányé­ron). anélkül azonban, hogy a tisztítandó folyadéknak az alkoholometer által jelzett foktartalma eme konczentrálódással párhu­zamosan növekednék. Ez a mesterséges eljárás különböző czél­szerű módosításokkal igen sok esetben al­kalmazható. A következőkben az eljárás több alkalmazását ismertetjük. a) Az eljárás alkalmazása oly fertőzmé­nyek konczentrálására, melyek a rendesen használt leváiasztókban nyers szeszből vagy borból fejlődnek. Az ily leválasztok rendesen egy lepároló oszloprészből állanak, mely a táplálócső torkolata alatt van elrendezve, továbbá egy konczentráló oszloprészből, mely eme tor­kolat fölött fekszik. A konczentráló oszloprésznek az a hát­ránya, hogy az alacsony fokú nyers szesz­ből vagy borból leváló fertőzmények, melyek utolsó részletté válnak, amint az alkoholtar­talmú folyadék foktartalma a konczentráló tányérokon növekedik, ismét a lepároló osz­loprészbe folynak vissza, ennek következ­tében a leválasztón áthaladt nyers szesznek vagy bornak a jelzett fertőzmények mennyi­ségét kifejező tisztasági hányada tetemesen csökkenni fog. Ha azonban a kondenzátor közbeeső ka­marájába, vagy a konczentráló oszloprész fölső végén vizet (vagy vízgőzt) vezetünk

Next

/
Thumbnails
Contents