26700. lajstromszámú szabadalom • Újítások kihúzható asztalokon

Megjelent 1903. évi márczius hó 5-én. / MAGY SZABADALMI SZABADALMI LEIRAS 26700. rjnra m. VlII/c. OSZTÁLY. Hy^o Újítások kihúzható asztalokon. SCHWARZ VILMOS BÚTORGYÁROS DEBRECZENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 augusztus hó 12-ike. A bejelentés tárgyát képező találmány kihúzható ebédlőasztalokon eszközölt újítá­sokra vonatkozik. Lényege abban áll, hogy a két részből álló fölső asztallap mindkét része forgópántok körül oldalt leforgat­ható és egy-egy kihúzott asztalfiók által alátámasztható. A támaszul szolgáló fiók zárható és alkalmazása által az úgyneve­zett vendéglábak fölöslegesekké válnak. A bejelentés tárgya a mellékelt rajzban ábrázolva van. 1. ábra az asztal oldalnézete, melynél az asztallap egyik fele a kihúzott fiókra van átforgatva. 2. ábra az asztal felének alulnézete, melynél az asztal ismert módon középen is szét van húzva és betétekkel ellátva. Az asztal lapja négy részből áll, az alsó (a b) lapok és az ezekkel (p) forgópántok útján kapcsolatos (c d) fölső lapokból. Az (e) fiókoknak egy hosszabb (h) és rövi­debb (g) oldalfala van. Az (e) fiókok oly­képen vannak egymással szemben elren­dezve, hogy azon oldalon, a melyiken az egyik fiók hosszabb oldalfala van, a szem­ben lévő fiók rövidebb oldalfala jusson. Ezen elrendezés által az (e) fiókok a mai­lett, hogy biztosabb támasztékot képeznek, a betolásnál egymást nem akadályozzák, hanem mindegyik fiók hosszabb (h) oldala a szemben fekvő fiók rövidebb (g) oldala mellett végig csúszik. Az asztal nagyob­bítása czéljából az (e) fiókokat kihúzzuk és azután a (c d) fölső asztallapokat (p) sarnirok körül az (o) nyilak irányában egy­szerűen átforgatjuk. Ha az asztalt még jobban nagyobbítani akarjuk, akkor ismert módon közepén széthúzzuk és az (i) huza­tokra (k) betétlapokat helyezzük. Az asz­tal úgynevezett vendéglábak nélkül csakis saját fix (f) lábain nyugszik; a lábak is­mert módon (m) görgőkkel vannak ellátva. Szabadat.mi igény. 1. Újítás kihúzható asztalokon, jellemezve az által, hogy a négy részből álló asz­tallap (c d) fölső lapjai (p) sarnirokkal az alsó (a b) lapokhoz vannak kap­csolva és a sarnirok körül átforgatva, az (e) fiókokra támaszkodnak. 2. Az 1. igényben védett kihúzható asz­tal, jellemezve az által, hogy a mind­két oldalon elrendezett zárható (e) fió­kok egyik (h) oldalfala hosszabb, a má­sik (g) oldalfala pedig rövidebb, miáltal összetolt állapotban egymás mellett he­lyet találnak. (1 rajzlap melléklettel.) PAU.W etE82vÉNYTÁftaAaÁO NYOMOAJA BUDWVflTBH

Next

/
Thumbnails
Contents