26696. lajstromszámú szabadalom • Jeladó elektromos telegráfokhoz

Megjelent 1903. évi márczius hó 3-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 26696. szám. VH/j OSZTÁLY. Jeladó elektromos telegráfokhoz. THE ROWLAND TELEGRAPHIC COMPANY CZÉG BALTIMOREBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 április hó 26-ika. A találmány tárgya egy jeladó, mely oly elektromos telegráfberendezéseknél alkal­mazható, amelyeknél az állomások — mintáz pld. a 22314. számú szabadalomból ismertté vált Rowland-féle sokszoros telegráfnál tör­ténik — időszakosan kapcsoltatnak be a vonalba. A találmány czélja elsősorban a jeladó billentyűzetének tökéletesítése és annak oly berendezése, hogy a jeladó ne csak közvetítse az egyes betűket, hanem a leadott betűket a leadó állomáson is följegyezze. A találmány első jellemzőjét ama helyi áramkörök kapcsolásának módja képezi, mely helyi áramkörök kombinálásából származnak a különböző jelek. Mint a Rowland-féle rendszernél általában, az adott esetbeii is a vonal főjeladórelaisjén át minden jel adá­sánál más és más módon kombinált helyi áramkörök záródnak. Az ismeretes Rowland­féle rendszernél ezt mechanikus segédesz­közök idézik elő. így pld. ha tizenegy helyi áramkörünk van, melyek mindegyikében egy-egy áramzáró van bekapcsolva, akkor mindegyik billentyű a tizenegy áramzáró közül bizonyos áramzárókat működtet a billentyűn kiképezett megfelelő ütközők köz­vetítésével. A találmány szerint a föntebb jelzett kom­binácziók elektromos úton létesülnek, ameny­nyiben a helyi áramkörök a megfelelő kom­bináczióban, pld. párosával össze vannak egymással kötve és mindegyik ily egy-egy kombinácziót képező áramkörpárba két áram­záródarab vau bekapcsolva, úgy hogy a billentyű lenyomásánál a két áramzáródarab egymással érintkezésbe jön és a kombiná­czió a billentyű alakjától függetlenül lé­tesül. A szóban levő jeladó másik lényeges is­mérve egy jelző szerkezet, melynél egy fix beosztás előtt egyenes vonalban lépésenként előre mozgó mutató a legutoljára nyomta­tott betűnek a sorban elfoglalt helyzetét jelzi. Azonkívül, hogy a jelen leadó a vonalba kapcsolt főjeladórelais-vel egy áramelosztó közvetítésével össze van kötve, mindegyik jeladóval párhuzamosan egy följegyző mű­vet, pld. egy elektromos nyomtató berende­zést is lehet bekapcsolni, mely a fővonalon átmenő jeleket följegyzi, de a fővonal jel­adó relaisjét nem befolyásolja. A csatolt rajzon az 1. ábra a találmány tárgyát képező jeladó billentyűzetének föltil­nézete, a 2. ábra oldalnézete és a 3. ábra függélyes hosszmetszete. A 4. ábra a jelző berendezésnek nagyobb léptékben ábrázolt

Next

/
Thumbnails
Contents