26691. lajstromszámú szabadalom • Ágyazás czentrifugál szivattyúk tengelye számára

Megjelent 1903. évi márczius lió (í-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 26691. szám. XXI c. OSZTÁLY. Ágyazás czentrifugálszivattyúk tengelye számára. AKTIEBOLAGET DE LAVALS ANGTURBIN CZÉG STOCKHOLMBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 julius hó 28-ika. Jelen találmány tárgyát oly ágyazás ké­pezi czentrifugális szivattyúk számára, me­lyeknél a szivattyútengelynek a szivaty­tyúkerék és a szivattyúszekrény belső fala közötti része a szivattyúzandó folyadék­nak behatása, valamint a tömítő szelen­czében való elkopás ellenében megvédetik. Ezen czélból a szivattyútengely a jelen ta­lálmány szerint egy könnyen kicserélhető hüvellyel van körülvéve, mely a tengely­lyel együtt forog és a tengelynek tömítő szelenczéjébe nyúlik be, melyben egy a hüvelyt körülvevő tömítés van elrendezve. A találmány tárgyát képező ágyazás a mellékelt rajzban néhány foganatosítási alakjában hosszmetszetben van föltüntetve. A rajzban (l)-gyel a szivattyúkeréknek egy része, (2)-vel a forgó tengely, (3)-mal a szivattyúszekrénynek egy része, (4)-gyel a tömítő szelenczének egy része, (5)-tel a könnyen kicserélhető hüvely és (6)-tal az ezen hüvelyt körülvevő tömítés van jelölve. A föltüntetett foganatosítási alakok az (5) hüvelynek különböző megerősítésére vonat­koznak, mely akként van foganatosítva, hogy a hüvelyt könnyen ki lehessen cse­rélni. Lényeges és valamennyi foganatosí­tási alaknál közös az, hogy a hüvely a ten­gelynek az (1) szivattyúkerék és a (3) szi­vattyúszekrény közötti részét veszi körül és a (4) tömítő szelenczébe nyúlik, mely­ben a (6) tömítés van elrendezve. Ez ál­tal a (2) szivattyútengely a szivattyúzandó folyadék behatása, valamint a (4) tömítő szelenczében való elkopás ellen meg van védve, mely kopás tisztátalan víz szivaty­tyúzásánál igen jelentékeny. Ezen kopás­nak és a folyadék behatásának a leírt el­rendezésnél az (5) hüvely van kitéve, mely helyben könnyen kivehető és kicserélhető, I a nélkül, hogy az egész szivattyút javítás ! végett a műhelybe kellene szállítanunk. Az ily hüvelynek ára a tengely árához ké­pest igen csekély. Az 1. ábrában föltüntetett foganatosí­tási alaknál az (5) hüvelynek egyik vége j (7)-nél a szivattyúkerék agyába van csa­varolva és a (8) karimával az agy végéhez fekszik. A 2. ábrában szemléltetett foga­natosítási alaknál az (5) hüvely egyik vége a tengelynek a tömítő szelenczébe nyúló csavarmenetes (9) végére van rácsava­rolva, másik vége pedig a (8) karimával a szivattyúkerék agyához fekszik. A 3. áb­rában föltüntetett foganatosítási alaknál a hüvely az (1) agynak (7) foka és a (2) tengelyre csavarolt (11) csavaranyának (10) foka közé van fogva. Az összes foga-

Next

/
Thumbnails
Contents