26653. lajstromszámú szabadalom • Szesszel fűtött kályha

Megjelent I9G3. évi február liá 26-án. MAGY. SZABADALMI K1R HIVATA L SZABADALMI LEIRA S 26653. szám. If/h. OSZTÁLY. Szesszel fűtött kályha. REINHOLD MÓRICZ MÉRNÖK BERLINBEN. A szababalom bejelentésének napja 1902 augusztus hó 8-ika. A jelen találmány tárgyát szesszel fűtött kályha képezi, melynek lényege abban áll, hogy egy ismert szerkezetű körégő körül egy aránylag nagy átmérőjű köpeny van elren­dezve minden légáram elkerülése és a le­hető legnagyobb fűtési hatásfok elérése czéljából. A mellékelt rajzon: 1. ábra a találmány tárgyának egy kiviteli alakját hosszmetszetben ábrázolja; 2. ábra oly kiviteli alakot tüntet föl, mely főzési czélokra alkalmazható. Az ismert szerkezetű körégőt egy (a) rosta veszi körül, mely a láng külső fölűletéhez vezetett levegőnek finomabb elosztására szol­gál és a láng nyugodt égését czélozza. Nyugodt égés tudvalevőleg még egy a kiilső égőcső fölső végére helyezett egyszerű karima alkalmazásával is elérhető, mely karima egyúttal a lángnak is nagyobb ter­jedelmet ad. A láng belső oldalához vezethetjük a le­vegőt egy vagy több részben, alkalmazha­tunk továbbá a belső égési levegő jobb el­osztására rostákat vagy karimákat, avagy mindkettőt egyidejűleg. Az égő körül egy nagy átmérőjű (b) fűtő­köpeny oly módon van elrendezve, hogy a lángra semmi légáramot ne hajtson vagy csak igen kicsit. Ezen (b) fűtőköpeny át­lyukgatható egy részén vagy mindenütt. Amellett belsejében egy vagy több meden­czeszerű (c) betét oly módon rendezhető el, hogy az égési termékeknek oldalt való sza­bad elvonulása ne legyen akadályozva. Ezen berendezésnek fő czélja abban rejlik, hogy a fűtőfölűletet nagyobbítsuk, valamint hogy a fűtő-gázokat ismert módon a fűtő-köpeny felé tereljük. Habár ismeretesek már bő fűtőköpennyel bíró szeszkályhák, azonban az ily kályhák­nál eddigelé csak gázégők vagyis oly égők alkalmaztattak, melyeknél a szesz előbb gázzá változik és csak azután jut az el­égéshez. Ezekkel ellentétben a jelen találmány tárgyát egy nagy átmérőjű fűtőköpenynek egy közönséges körégővel való kombinálása képezi. Ezen elrendezés előnyei abban rejlenek, hog> a szeszgázoknak elégése közvetlenül a bélen következik be. míg a gázégőknél az elégést gyújtó lángokkal kell megindítani vagy külön gyújtó-lánggal kell föntartani. Az új elrendezésnek egy további előnye a láng szabályozhatóságában áll, az égő bél­fölűlet növelése illetőleg csökkentése se-

Next

/
Thumbnails
Contents