26619. lajstromszámú szabadalom • Fűtőszerkezet lakószobák s hasonlók fűtésére

Megjelent 19<>3. évi február lió 24-éu. MAGY. SZABADALMI KTR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 26819. s^am. II/H. OSZTÁLY. Fűtőszerkezet lakószobák s hasonlók fűtésére. WAMPL KÁROLY ÉS HEUSSLER JÓZSEF TECHNIKUSOK BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 julius hó 21-ike. A jelen találmány tárgyát lakószobák s hasonlók fűtésére szolgáló szerkezet képezi, melynél a fűtőszerkezetnek a meleget leadó fölületeihez a levegőt alulról bevezetjük és fönt a fütendő helyiségbe beáramlani enged­jük. E levegőt akár magából a helyiségből vehetjük, akár kívülről vezethetjük a fűtő szerkezethez. A mellékelt rajzon: 1. ábra a fűtőszerkezet függélyes met­szete, míg 2—4. ábrák annak keresztmetszetei az 1. ábra (y—y), (z—z), illetőleg (x—x) vona­lai mentén. A jelen fűtőszerkezet akár az úgyneve­zett kaloriferek módjára befalazható, akár az úgynevezett szellőző kemenczékhez (kály­hához vagy vaskemenczéhez) hasonlóan köpennyel vehető körül, mimellett a futó­szerkezet egyes részei vasból, chamotteból vagy valamely más alkalmas, a tűznek ellentálló anyagból készülnek. E fűtőszerkezet, mely a rajzon példa­képen gömbölyű gázfűtőkemencze alakjá­ban van ábrázolva, a következő berende­zéssel bír : Az (1) lábazaton, mely a tetszőleges tü­zelő anyag (gáz, petróleum, szén stb.) el­égetésére szolgáló tüzelő tért foglalja ma­gában, egy (2) lemez nyugszik részben a füstgázok, részben a fölmelegítendő levegő vezetésére szolgáló egyes csatornákat ké­pező üreges testek fölvételére. Ezen üreges testek konczentrikusan fe­küsznek a (2) tartólemezen, de nem kell ezeknek okvetlenül a rajzon föltüntetett gyűrűalakú keresztmetszettel birniok, hanem a helyi viszonyokhoz képest tetszőlegesen alakíthatók. A (2) tartó-lemezen mindenekelőtt egy (3) cső nyugszik. E cső körül, vele konczen­trikusan, egy (4, 5, 6) tartó-test van elren­dezve, mely két konczentrikusan és egy gyűrűalakú (6) födőlemezzel összekötött (4) és (5) hengerből áll. A (6) födőlemezre (7, 8) harangalakú testek vannak helyezve. A külső (9) harang a (2) tartó-lemezen nyugszik. A (8) harang belsejével egy füg­gélyes (10) vezető cső áll kapcsolatban, mely fönt, az egész futószerkezetet körül­vevő (12) köpenyig nyúló (11) vízszintes csövekre oszlik. E harangalakú testek által több, részben a füstgázok, részben a levegő vezetésére szolgáló csatorna képeztetik, hogy ez által a füstgázoknak, illetőleg a fölmelegítendő levegőnek az alábbiakban ismertetett áramlása váljék lehetővé.

Next

/
Thumbnails
Contents