26614. lajstromszámú szabadalom • Kenőszerkezettel fölszerelt csapágytok

Megjelent 1903. évi február hó 24-én. MAGY. & KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 26614. szám. V/b. OSZTÁLY. Kenőszerkezettel fölszerelt csapágytok. ROSSI CARLO GYÁROS ÉS GOFFI RAFFAELE HAJÓGÉPÉSZ RÓMÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 julius hó 21-ike. A találmány tárgyát kenőszerkezettel föl­szerelt csapágy tok képezi, főkép közúti- és vasúti járművekhez, melyeknél tudvalevőleg a tengelycsapok fölső felére nehezedik a teher. A jelen találmány szerinti szerkezet­nek az a czélja, hogy ilyen csapágytokok­hoz nehezen folyó kenőanyagot lehessen használni és hogy ezt kényelmesen lehes­sen a csaphoz vezetni. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát képező csapágy tok egy kiviteli alakja van bemutatva, és pedig: 1. ábra a csapágy tokot részben hossz­metszetben, részben nézetben mutatja, 2. ábra a kenést végző nemezréteg fölül­nézete, 3. ábra a csapágytok keresztmetszete az 1. ábra (x—x) vonala mentén, végre 4. ábra a csapágytok egy részlete. A mint a rajzból látható, a kocsi alváza (b) talpával nyugszik az (a) tengelycsapon. E tengelycsap alatt egy félhengeralakú (c) fölfekvési lemez van elrendezve, mely kö­zépső, sima (d) részében egy (e) gyűjtő­kamrát tartalmaz. E kamrát egy lehajlított (f) szegély határolja. E szegély olyan bá­dogszalagokból van készítve, mely a (c) föl­fekvési lemez belső görbületéhez pontosan odasimul. A szegély a (c) fölfekvési lemez­zel össze van szögecselve és ezáltal egy­szersmind a (c) fölfekvési lemez merevíté­sére szolgál. Az (f) bádogszalag egész fölü­letén (g) nemezréteggel van bevonva, mely a kenőanyagot magába szívni képes. A (c) fölfekvési lemezt és vele a (g) nemezréte­get két rugalmas (k) feszítőrud szorítja az (a) tengelycsaphoz. Az (e) gyűjtő kamrához egy (i) tömlő csatlakozik, mely az (m) töltő­nyílásból lecsöpögő, nehezen folyó kenő­anyagot a (h) nyíláson keresztül az (e) gyűjtő kamrába vezeti. Az (ni) töltőnyílás egy (n) födéllel van ellátva és valamivel az (e) gyújtókamra fölött vau a kocsivázra erősítve. A most ismertetett szerkezet működési módja a következő: A mint a nehezen folyó kenőanyagot az (m) töltőnyíláson keresztül beöntöttiik, ez az (i) csövön keresztül befolyik az (e) gyűjtő­kamrába, a hol azt a (g) nemezréteg ma­gába szívja és a tengelycsap alsó felével érintkezésbe hozza. Mihelyt a gyűjtőkamra az (f) szegélyig megtelt, a kenőanyag a ten­gelycsappal közvetlen érintkezésbe jön. A súrlódás folytán fejlődő meleg a kenő­anyagot folyékony halmazállapotúvá ala­*

Next

/
Thumbnails
Contents