26541. lajstromszámú szabadalom • Újítás telefonberendezéseken

Megjelent 1903. évi február hó 14-én. MAGY. ggj KIR. SZABADALMI FISJH HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 2U541. szám. VII j. OSZTÁLY­Újítás telefonberendezéseken. AMBERG GUSZTÁV TANÁR BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1801 november hó 9-ike. Jelen találmány tárgya egy újítás telefon­berendezéseken a hangnak nagy távolságra való átvitelére, mely lényegileg abban áll, hogy a mikrofon nagyon csekély ellenállás­sal bíró áramkörben fekszik, melyet gya­korlati szempontból ellenállástól mentesnek tekinthetünk, ellenben a jelvevő nagy ellen­állással bíró áramkörben fekszik, mely czél­szerűen egy külön áramforrásból elektro­mossággal tápláltatik. A mikrofonáramkör a vonaláramkört lehe­tőleg érzékeny transzformátor vagy induktor közvetítésével befolyásolja, amennyiben a mikrofonáramkör áramingadozásai indukczió útján a távbeszélő áramkörben áramlökése­ket, illetve áramingadozásokat létesítenek, melyek alkalmas és ismert módon hang­hullámokká alakíttatnak át. így pl. konden­zátor, telefon, ívlámpa vagy másféle segít­ségével. Azáltal, hogy a két áramkör között tetemes feszültségkülönbség uralkodik, sike­rül a csekély áramingadozásokat a nagy feszültségű áramkörben erős, érthető hatást létrehozó áramingadozások alakjában meg­kapni. Ezzel továbbá az az előny is jár, hogy a csaknem ellenállás nélküli beszédáramkör nem használtatik föl a vonalvezeték szá­mára, tehát nem okoz lényeges áramveszte­ségeket, míg ellenben vonalvezeték gyanánt elektromosan töltött áramkört alkalmazunk, melyben a beszéd áramkör által indukált, a telefonáramkörnek megfelelő nagyobb feszült­ségű áramlökések,áramingadozások alakjában szintén lényeges áramveszteség nélkül ter­jednek tovább. Ilyen módon távolságokat és nagy ellen­állásokat jó eredménnyel legyőzhetünk, mely eredmény úgy az elérhető távolság, mint a hang érthetősége tekintetében annál előnyö­sebb lesz, minél érzékenyebb az induktor, illetve a transzformátor. A mellékelt rajzban az 1. ábra ezen elren­dezést tünteti föl vázlatban. (A) a mikrofontelep, (B) egy nagy feszült­ségű áramforrás, legelőnyösebben akkumu­látortelep. (T) a transzformátor, melynek speeziális berendezését az alábbiakban még bővebben fogjuk leírni. A (T) transzformá­tor az (a) vezetéken érkező oszczilláló mi-1 krofonáramot magasabb feszültségű ára­mokká alakítja át és ezen magasabb feszült­ségű áramokat a (B) áramforrás által is táplált (b) áramkörbe küldi, melyben azok áramlökések,illetve áramingadozások gyanánt érvényesülnek.

Next

/
Thumbnails
Contents