26533. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés mágneses erővonalakkal ható gyógykezelésre szolgáló szolenoidokra és elektromágnesekre vonatkozólag

Megjelent 1903. évi február hó 5-én. MAGY. glU KIR. SZABADALMI 1|M HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 26533. szám. VII/e. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés mágneses erővonalakkal ható gyógykezelésre szolgáló szolenoidokra és elektromágnesekre vonatkozólag. MÜLLER JENŐ KONRÁD MÉRNŐK ZÜRICHBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 julius hó 27-ike. Az elektrotberapeutikai kezelésre szolgáló d'Arsonval-féle eljárásnál a beteget egy dróttekeres belsejébe helyezik, melyet nagy feszültséggel és frekvencziával bíró. de igen gyönge, alig néhány milliampé­res árammal gerjesztenek. Ily módon a beteg csupán indukcziós hatásoknak van alávetve és magas feszültségű és frekven­cziájú örvényáramok keletkeznek testében. Elektromágneses hatások, pl. a vér vastar­talmára azonban úgy az elenyészően csekély intenzitás, mint a tekercs menetei csekély számának következtében nem jöhetnek létre. A jelen találmány ezzel szemben mág­neses erővonalakkal ható gyógykezelésre szolgáló szolenoidok vagy elekromágnesek gerjesztésére vonatkozik, melynél a keze­lendő egyén teste indukczió hatásoknak ki­téve nincs, hanem igen erős mágneses mező behatásának van alávetve, mely erős unduláló áram által gerjesztetik. A gyönge és magas feszültségű és frek­vencziáju áramok alkalmazásán alapuló d'Arsonval-féle eljárás lehetetlenné teszi, hogy kis térre lehetőleg nagy számú erő­vonalat sürűsítsűnk meg egyrészt azért^ mivel ezen áramok csak elenyészően gyönge mágneses mezőt létesítenek, másrészt mivel a hiszterezis folytán még a lágy vas is in­differensnek mutatkozik az ily magas frek­vencziával bíró áramok által előidézett erő­vonalakkal szemben. Hogy a szolenoidokat vagy elekromágne­seket a jelen eljárás szerint gerjeszthessük, a készüléket alkalmasan kell megszerkesz­tenünk. Ugyanis a gerjesztendő drótteker­cset aránylag nagyszámú (rendesen 200-nál több) menettel látjuk el s alacsony (körül­belül 100—150 V.) feszűltségű és alacsony (körülbelül 30—60) frekvencziájú unduláló árammal gerjesztjük, melynek erőssége kö­rülbelül 20—60 ampére, miáltal alacsony frekvencziával bíró, de nagy erősségű undu­láló mágneses mező létesíttetik, melynek erővonalai a kezelendő testet átjárják. Egy ily készülék egy foganatosítási alakja a mellékelt rajzon az 1. ábrán hosszmetszetben, a 2. ábrán pedig keresztmetszetben van föl­tüntetve. Az (a) dróttekercset a léczekből készült (b) faváz tartja, melynek belsejében paramágne­ses anyagból (vas, nikel, kobalt stb.) álló, egy­mástól közbehelyezett papírlapokkal vagy ha­sonlókkal elszigetelt lemezekből képezett és csavarokkal összeszorított (c) mag vau elren-

Next

/
Thumbnails
Contents