26489. lajstromszámú szabadalom • Újítás gabonatisztító gépeken

Megjelent 1903. évi február hó 3-áti. MAGY. gfe KIR. SZABADALMI jRS& HIVATAL szabadalmi leírás 26489. szám X/a- OSZTÁLY. Újítás gabonatisztító gépeken. MASSOW VILMOS MÉRNÖK SCHWETZINGENBEN ÉS DINKLEB GÜNTHER CZÉGVEZETÓ RHEINAUBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 julius hó 21-ike. A találmány tárgyát gabonatisztító gépe­ken eszközölt újítás képezi, mely lehetővé teszi, hogy igen egyszerű szerkezetű s így olcsó tisztítógépen konkolyozó vagy más komplikáltabb tisztítóberendezés, pl. osz­tályozó henger vagy más hasonló gép hasz­nálata nélkül a legrövidebb idő alatt piaczra hozható árút állítsunk elő. Az eddig használatos, hasonló czélú tisz­títógépeknél a legtöbb esetben csak egyetlen rázószerkezetet alkalmaztak, miért is a tisztítandó gabona osztályozása csak egyféle alapon történhetett. Még ama gépeknél is csak egyféle módon lehetett a gabouát osz­tályozni, melyeknél a rázószerkezet fölső és alsó rázószerkezetre van szétválasztva, azonban az osztályozott és tisztított gabo­nábau a konkoly-magok és a gabona szem­nagyságának megfelelő kövek benmaradtak és ezek kiválasztása czéljából a gabonát külön konkolyozón kellett átvezetni. A csatolt rajz 1. ábráján hosszmetben, 2. ábráján pedig az 1. ábra A—B vonala szerint vett vízszintes metszetben ábrázolt gépnek két egymástól bizonyos távolságban elrendezett és egymástól független (a b) rázószerkezete van, melyeket a szokásos módon a (c) szellőztető tengely indít moz­gásnak. Ennél a berendezésnél az összes, a fölső rázószerkezeten áthullott por- és polyva­részecskék előzetes kiválasztása után csak a magvak és egyéb nehezebb részek jutnak az alsó (b) rázószerkezetre, mely egészen új elvek szerint van szerkesztve. Ez a rázó­szerkezet az egymás fölött elrendezett, különböző nyílású (d) és (e) rostákból van összetéve, melyek közül a fölső (d) rosta nyílásai akkorák, hogy eme fölső rostán csakis a jó gabonamagvak gördülhetnek végig, melyek azután a rosta előtt lévő (f) elvezető lemezre jutnak és külön fölfog­hatók. A fölső rostán átesett anyagot már most az alsó (e) rosta osztályozza. Eme rosta vége előtt a gép egyik oldalán kitorkoló (h) fölfogó csatorna fekszik, melybe az eme rostán végiggördülő anyag belehull; a rosta nyílásai akkorák, hogy főleg a konkoly­magvak jutnak a (h) csatornába, míg a rostán keresztül eső kisebb hulladékok a (h) csatorna mellett fekvő, azonban a gép másik oldalára torkoló (g) csatornába jutnak. A gép tehát főleg az által tűnik ki, hogy a konkolyt biztosan elválasztja a jó mag-

Next

/
Thumbnails
Contents