26464. lajstromszámú szabadalom • Javítás betűsorok arányosítására szolgáló berendezéseken

Megjelent 1903. évi január hó 2í>-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL szabadalmi leiras 26464. szám. IX/e. OSZTÁLY. Javítás betűsorok arányosítására szolgáló berendezéseken. HOLDSWORTH FRIGYES MÉRNÖK NEW-YORKBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 junius hó 2-ika. A találmány tárgya oly betűsorok ará­nyosítására szolgáló berendezéseken eszkö­zölt javítás, melyeknél a sorban szedés köz­ben egyes ékalakú, ideiglenes arányosítok helyeztettek el. Az ily betűsorok szedésére egy sortartó szolgál, mely a szedőgép szedőhelyéről lejtős fölületen, megfelelő vezetékben az arányosító berendezésbe és innen a sortartóból kitolt sor elhelyezésére szolgáló szedőhajóhoz jut. A föntebb jelzett gépeknél a betűket és az ezek között elhe­lyezett ideiglenes, ékalakú arányosítókat a sortartóban egy exczenter vagy más hasonló tag mozgatja előre, mely a sort képező betű­ket egymásra szorítja és azokat annyira előretolja, hogy közte és a szedett sor kö­zött a helyes betű elhelyezésére szükséges hézag képződjék. A régibb ilynemű gépeknél azonban az ideiglenes arányosító az exczenter elfordulá­sánál gyakran visszafelé mozgott és iiy mó­don meggátolta, hogy a következő betű a sortartóba lehulljon. A találmány tárgya egy oly javított beren­dezés. mely az arányosítok rögzítésére szol­gál, azok kiugrását biztosan meggátolja és azokat addig fogva tartja, míg az exczenter forgását végzi, tehát ily módon a következő betű számára szabadon tartja az útat. A találmány tárgyát képező berendezés példaképen a 25611. sz. magyar szabada­lomból ismertté vált, önműködő arányosító berendezésnél alkalmazva látható, nevezete­sen az 1. ábra a berendezés nézete, rész­ben metszete ama helyzetben, melyben az utolsó betű és az exczenterkorong között az ideiglenes arányosító elhelyezése történik, a 2. ábra hasonló vetületben a berendezés ama helyzetét tünteti föl, melyben az ará­nyosító a kellő mélységig betolatott, míg a 3. ábra az exczenter elfordulása következ­tében eltolódott arányosító helyzetét mu­tatja be. A rajzokon (i) az oldallemez, (c) a sor­tartó, mely a (b) pályán mozog, (z) a (c) sortartóban levő szedés, (44) az ékalakú ideiglenes arányosítókat, (3) pedig a gyor­san forgó (60) tengelyre ékelt exczentert jelzi. A betűk saját súlyuk hatása alatt esnek a (c) sortartó (1) hézagába. A (3) ex­czenter forgásánál a betűk és az ezek között levő arányosítok gyorsan előre tolódnak. Az ideiglenes arányosítok elhelyezése a betűk hossztengelyére merőleges irányban a (c) sortartó egy hasítékán át a föntebb jelzett szabadalomból ismertté vált módon történik. Az eddig szerkesztett gépeknél az arányo-

Next

/
Thumbnails
Contents