26452. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kéregöntésű hengerek előállítására

Slfjr.jelent 1903. évi február hó 4 én. MAGY. FZABADALMl KIR. HIVATA L szabadalmi letras 26452. szám. XII/e. OSZTÁLY Eljárás kéregöntésű hengerek előállítására. J0SZIF0V1TS ÉS FASCHING MÉBNÖK CZÉG NAGY-KANIZSÁN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 augusztus hó 14-ike. Jelen találmány tárgyát kéregöntésű hen­gerek, főképen őrlési czélokra szolgáló hengerek előállítására szolgáló eljárás ké­pezi. A találmány tárgyát képező eljárás ab­ban áll, hogy egy folyasztott aczélból ké­szített tengelyt, melyet előzetesen beóno­zunk, a henger öntésére szolgáló formába a henger tengelyének irányában helyezünk el és alkalmas módon helyzetében rögzít­jük. Ezután a formában ismert módon kéreg­öntvényű hengerköpenyt állítunk elő a be­illesztett aczéltengely körül, úgy hogy a tengely és a hengerköpeny egy darabot képeznek. Az így előállított hengert azután esz­tergapadon a kiálló csapokkal együtt meg­munkáljuk, majd pedig lecsiszoljuk és szük­ség esetén rovátkolással látjuk el. Természetesen telt tengelyek helyett csőalakú tengelyeket vagy a teljes tenge­lyek helyett csupán megfelelő hosszúságú csapokat önthetünk a hengerbe. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás kéregöntésű hengerek előállítá­sára, jellemezve az által, hogy a hen­gerek öntésére szolgáló formába folyasz­tott aczélból készült és beónozott tö­mör vagy csőalakú tengelyt helyezünk el, melynek kiálló végei a henger csap­jait képezik és ezen tengely körül is­mert módon a kéregöntésű hengerkö­penyt állítjuk elő, ezután pedig a hen­gert és csapjait leesztergáljuk és a szükségnek megfelelőleg ismert módon tovább megmunkáljuk. 2. Az 1. alatt igényelt eljárás foganatosí­tási alakja, jellemezve az által, hogy a hengeren végigmenő tengely helyett csak a hengerbe bizonyos mélységig be­hatoló aczélcsapokat öntünk be. -M.LA* RF5ZVÉN' TÁRSASÁG i"CVnA.n l. • »PFÍ»i;i

Next

/
Thumbnails
Contents