26444. lajstromszámú szabadalom • Szikrafogó lokomotívokhoz, lokomobilokhoz és hasonlókhoz

-•Megjelent 19G3. évi január Iió 29-én. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATA szabadalmi lei ras 26444. szám. V/c. OSZTÁLY­Szikrafogó lokomotivokhoz, lokomobilokhoz s hasonlókhoz. DRUMMOND DUGALD MÉRNÖK SUBBITONBAN. Pótszabadalom a 24533. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1902 május hó 2-ika. A jelen találmány tárgyát a 24,533. számú szabadalomban ismertetett, lokomo­tivokhoz, lokomobilhoz s hasonlókhoz való szikrafogónak további kiviteli alakját képezi, melynél a füstgázok majdnem derékszög alatt a kipuffogtató csövet körülvevő cső­nek falaiba ütköznek, mielőtt a cső oldal­nyílásain keresztül a szabadba távoznának. A szikrafogó jelen kiviteli alakja már most olyan, hogy a kipuffogtató cső fölső végén a füstszekrényen keresztben áthaladó szárnypárral van fölszerelve, mely alatt, a cső mindkét oldalán, lehajlított oldalfalak­kal ellátott lemezek vannak foroghatóan ágyazva, mi mellett a füstszekrénnyel és a szárnyak közt lévő térrel a gázok egy ré­szét bevezető csőtoldat áll kapcsolatban. Ez elrendezés a füstgázokban, azok el­vonulása előtt, az örvényképződést jelen­tékenyen fokozni van hivatva, miáltal tü­zelőanyagmegtakarítás mellett szikrák ki­szabadulása lehetőleg meggátoltatik. A mellékelt rajzon: 1. ábra a szikrafogót függélyes hossz­metszetben ábrázolja a lokomotív füstkam­rájával kapcsolatban, 2. ábra ugyanezt az 1. ábra A —B vonala mentén vett függélyes metszetben mutatja, végre 3. ábra annak az 1. és 2. ábrák C—D vonala mentén vett vízszintes metszetét tűnteti föl. Amint a rajzból látható, a lokomotív (B) füstkamrájába egy pár (F) szárny van be­építve, melyek keresztben haladnak át a füstkamrán és a tűzcsövekből kiáramló gá­zok mozgási irányára közel merőlegesen vannak elhelyezve. Ezen (F) szárnyak a (D) kipuffogtató cső két oldalán vannak elren­dezve és annak fölső végétől fölfelé ter­jednek. Az (F) szárnyak között, azok alsó szélén és a (D) kipuffogtató csővel való összeköttetésük helyéhez közel (Fl) lemezek vannak foroghatóan ágyazva, melyek az (F) szárnyak által képezett csatornákat alul elzárják. Ezen (Fl) lemezek fölfelé hajlított oldalfalakkal, illetőleg karimákkal vannak ellátva, melyeknek méretei olyanok, hogy ha a foroghatóan elrendezett (Fl) lemezek normális helyzetükben állnak, azaz fölfüg­gesztési pontjuktól majdnem függélyes irány­ban fölfelé haladnak, az (F) szárnyak az (Fl) lemezeknek fölfelé hajlított oldalfalai­val a gázok elbocsátására alkalmas csator­nát képeznek, mely csupán az (F) szárnyak kerülete felől hozzáférhető. Az (F) szárnyak egyikén a kipuffogtató cső elől levő olda­lán az ezen szárnyon lévő (H) nyílást elfödő

Next

/
Thumbnails
Contents