26438. lajstromszámú szabadalom • Szerszám rácsrudak rögzítésére

Megjelent 1903. évi január lió 29-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL szabadalmi leiras 26438. szám. Vin/d. OSZTÁLY. Szerszám rácsrudak rögzítésére. OLDENBURG FERENCZ GYÖRGY GYÁROS ALTONÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 május hó 21-ike. Jelen találmány oly szerszámra vonat­kozik, mely körkeresztmetszetű vasrudakból álló vasrácsait készítését lényegesen egy­szerűsbíti. Eddig ily rácsokat oly módon készitettek, hogy a rudakat lapos vasból való kereszt­hevederek nyílásaiba dugták, azután kalapács és vésővel a lapos vas nyílásaihoz közel a rudakat bevésték, míg a rudak rögzítve voltak; ezen munkához két munká3 kellett. Emellett gyakran fordult elő, hogy a kör­keresztmetszetű rudak a bevésés alatt el­tolódtak és a beerősítést újból kellett esz­közölni. Az alább leirt szerszám segítségével ily rácsok előállításának munkája akkép köny­nyíttetik meg, hogy ahhoz csak egy ember szükséges, aki rövidebb idő alatt több mun­kát végez, mint előbb kettő. A mellékelt rajzban a szerszám és be­rendezése ábrázoltatott. 1. ábra a szerszám oldalnézetét, 2. ábra fölülnézetét, 3. ábra az alsó rész és a feszítő pofák fölülnézetét, 4. ábra a 3. ábra A—B vonala szerint vett keresztmetszetet, 5. és 6. ábra a szerszám fölső részének betétrészét mutatják fölülnézetben és oldal­nézetben, 7. ábra az 1. ábra C—D vonala szerint vett keresztmetszetet, és 8. ábra a szerszám távlati képét tünteti föl. A fogószerű szerszám (a) fölső és (b) alsó részből áll, melyek (c)-nél csuklósan vannak kapcsolva, (a' és b') a fogószerű szerszám száját képezik. A fölső (a') szájrész villaalakú, hogy (d) rácsrudakat körülfoghassa. Az alsó (b') száj­rész szintén villaalakú. A szájnyílást (e) laposvas-hevederre toljuk, míg a villa a rácsrúdhoz támaszkodik. (b') alsó részben oldalt eltolható (f) és (f) feszítő pofák vannak elrendezve, melyek (d) körkeresztmetszetű rúd mindkét oldalán a laposvas-hevedert megfogják. (g) emeltyű segélyével, mely a fölső (a) szárban levő (i) exczenterrel ellátott tengely négyélű részére dugatik és a nyilak (1. és 8. ábra) irányában mozgattatik, (i) exczenter a másik (b) szárban elrendezett (j) csigához szoríttatik. A száj tovább akar csukódni és (f f') pofák (e) hevederre nyomást gyakorol­nak és azt mindkét oldalon csekély mérték­ben a körkeresztmetszetű rúdhoz szorítják, mely ezáltal rögzíttetik. Hogy a szerszám az alkalmazott rudak váltakozó vastagsága mellett is mindig pon­tosan az (f í') pofák közepén támadjon,

Next

/
Thumbnails
Contents