26397. lajstromszámú szabadalom • Gép dongák hajlítására

Megjelent IDO.'i. évi január hó 27-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 26897. szám. VII1/C. OSZTÁLY. Gép dongák hajlítására. RIECK & MELZIAN GÉPGYÁRI CZÉG ÉS S. LION-LEVY GÉPKERESKEDÓ CZÉG HAMBURG-UHLENHORSTBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 augusztus hó 16-ika. Jelen találmány tárgyát dongák hajlítá­sára szolgáló gép képezi, mely az e czélra eddig alkalmazott gépektől abban külön­bözik, hogy ezen utóbbiaknál a hajlítandó dongára az ennek közepére ható tömb gya­korol nyomást, a jelen találmány szerinti gépnél ellenben a hajlítás a donga mind­két végéről eszközölt egyenletes rögzítés által történik. A mellékelt rajzon a találmány tárgya kézi üzem gyanánt való alkalmazásában egy egy foganatosítási alakjában van föltün­tetve. Az 1. ábra a gép elölnézete, a 2. ábra ugyanannak fölülnézete, a 3. ábrában a szögemeltyű ágyazása elöl­nézetben és a 4. ábrában ugyanaz az 1. ábra A—B vo­nala szerinti metszetben látható; az 5. ábra az emeltyűfejen lévő tömbnek ágyazását és végül a 6. ábra az orsótartó fejében lévő csa­varorsó ágyazását tünteti föl. A (b) bak (a) lemezében (1. ábra) azát­járó (c) csúszópálya van elrendezve, mely­ben a (h) szögemeltyűk (d) csapágybakjai egyenes vonalú irányban eltolhatók. A (c) csúszópálya közepén a jobb- és balirányú csavarmenetekkel ellátott (e) végnélküli csavarorsó van ágyazva, melynek segélyé­vel a megfelelő csavaranyákkal ellátott két (d) csapágybak a középponthoz szym­metrikusan beállítható; ezen beállítás az (e) csavarorsón megerősített (f) állítóke­rék közvetítésével történik. A két (h) szögemeltyű mindegyike egyenlőtlen hosz­szú szárakkal bíró derékszöget képez; rö­vid (g) csuklójuk a hozzájuk tartozó (d) csapágybakban forgathatóan van ágyazva, hosszú (k) szárúk pedig az (m) tömbnek fölvétele czéljából az (1) villává van kiké­pezve; az (m) tömb az (n) csapok segélyé­vel az (l) villába van ágyazva, csavaranyái pedig az (o) végnélküli csavaron haladnak. Ezen (o) csavarorsó jobbra és balra ha­ladó csavarmenetekkel van ellátva, és a középen az (s) orsótartó (q) csapágy fejé­ben lévő (p) korongok között forgathatóan van ágyazva. Az (o) orsó a (q) csapágyfej­nek függélyes (r) hasítékában vezettetik be, minthogy az (1) villák egymáshoz való közeledésük alkalmával körívet írnak le, melynek emelkedését az (o) orsó követni kénytelen. A (h) szögemeltyűk mindegyike azon a helyen, hova a hajlítandó (z) don­gának illető vége jut, egy-egy a szögemel-

Next

/
Thumbnails
Contents