26387. lajstromszámú szabadalom • Szabályozó szerkezet kenőkészülékekhez

Megjelent I '.)<•:». évi január hó 27-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 26387. szám. V/e/1. OSZTÁLY. Szabályozó szerkezet kenőkészűlékekhez. HOCHGESAND JÁNOS MÉRNÖK PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 julius hó 31-ike. Jelen találmány tárgyát a kenőkészűlé­kekből kifolyó kenőanyag menyiségónek szabályozására szolgáló szerkezet képezi, melynél a kifolyó kenőanyag mennyiségét szabályozó rúd helyzete nagyobb távolság­ból, sőt tapintás által éjjel is megfigyelhető. A találmány tárgyát képező szerkezet fő jellemvonása abban áll, hogy a kifolyást szabályozó rúd egy himbáló fejet tart, mely ferde helyzetet foglalhat el s ez által a rendesnél erősebb kifolyást tesz lehetővé anélkül, hogy a szerkezet előzetes beállítá­sát módosítaná s azonkívül mintegy mutató szerkezetet is képez. Az eddig alkalmazott szabályozható kenő­készülékeknél bizonyos távolságból már nem volt fölismerhető, vájjon a szabályozó rúd a rendes kifolyásnak megfelelő helyzetben van-e, vagy pedig oly helyzetben, melyben a rendesnél nagyobb mennyiség folyt ki, mivel ha a kenőkészűlék ki van nyitva, a fogantyú mindig egyenesen áll s lehetetlen megállapítani, vájjon többé vagy kevésbé van-e fölemelve. A jelen találmány tárgyá­nál ellenben világosan fölismerhető, hogy a kifolyás, ha a szabályozófej egyenesen áll, a rendes mennyiségben történik s ha a fej ferde helyzetet foglal el, a szerkezet nagyobb mérvű kifolyásnak megfelelően van beállítva. Hogy a szabályozó fej ferde helyzetében megmaradjon, azon lapban, melyen ezen fej nyugszik, a kifolyást szabályozó rúd tenge­lyén keresztülmenő bevágások vannak kiké­pezve, melyekbe a fej alsó széle kilend ülés alkalmával fönnakad. Azonkívül jelen szerkezetnél a szelep csúcsa a szabályozó rúd alsc végére csava­rolt tekercsrúgóba van becsavarolva, mely rugalmas elrendezés következtében a szelep­kúp mindig pontosan fészkére szoríttatik. Továbbá ezen berendezés lehetővé teszi, hogy a szelepkúp a szabályozó rúdon kel­lően megerősíthető s amellett a rúd egyes részei könnyen összerakhatok és szétszed­hetők legyenek. A mellékelt rajzlap : 1. ábrája a szabályozó szerkezettel ellá­tott kenőedény hosszmetszetét tünteti föl azon helyzetben, midőn a szabályozó rúd a rendes kifolyásnak megfelelő állást fog­lalja el, a 2. ábra az 1. ábra A—B vonala szerinti vízszintes metszete, a 3., 4. és 5. ábra a szabályozó fejnek a rendesnél nagyobb mennyiségű kifolyásnál elfoglalt két helyzetét és a kifolyás elzárá­sának megfelelő helyzetét mutatja be, a 6. ábrán egy módosítás látható, melynek

Next

/
Thumbnails
Contents