26362. lajstromszámú szabadalom • Fésű

Megjelent Í9Ö3. évi .január hó 28-án. MAGY. g|g KIR. szabadalmi gll hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 26362. szám. III/b. OSZTÁLY. Fésű. lux tivadar kerp2skedő prágában. Pótszabadalom a 24621. számú törzsszabadalomhoz. Bejelentésének napja 1902 márczius hó 13 ika. A 24621. számú törzsszabadalom tárgyát képező, fésűk előállítására szolgáló eljá­rás oly fésűk előállítását teszi lehetővé, melyeknél a fésű fogai hasítékokkal van­nak ellátva oly czélból, hogy azokon a fé­sűt a hajban megtartó tűt lehessen át­dugni. A jelen találmánynak már most az a czélja, hogy fésűket általában, de különö­sen a betűző fésűket, melyek különben a hajban meglazulnak és könnyen elvesznek, megfelelően akként képezzük ki, hogy azo­kat biztosító tűvel láthassuk el. A csatolt rajz egy közönséges tűzőfésűt láttat az 1. ábrán nézetben, a 2. ábrán alaprajzban, a 3. ábrán pedig keresztmetszetben. Az (a) fésű, mint az a rajzban látható, czélszerűen a szélső fogakra ragasztott (g) léczekkel van ellátva, melyeket eset­leg a középső fogakon is meg lehet erő­síteni. A (g) léczek egy kidomborodással vannak ellátva, melyen az (f) tűt dugjuk át. Világos, hogy a fésűnek a hajba való dugása és az (f) tűnek a (h) hasítékokon való átdugása után a fésű a hajban szi­lárdan megmarad. SZABADALMI IGÉNY. Fésű hátlapjára ragasztott vagy más mó­don a fogakon megerősített (g) léczek­kel, melyek a fésűvel (h) hasítékokat alkotnak, melyeken a fésűnek a hajba való dugása után egy (f) tűt dughatunk át oly czélból, hogy a fésűt a hajban rögzítsük. (1 rajzlap melléklettel.) "ÍLÍ.A8 KFTSZVÉNVTÁRSASÁG NYOMDÁJA PTTDAPÚFETK*

Next

/
Thumbnails
Contents