26345. lajstromszámú szabadalom • Javított pipacsutora

Megjelent. 11)03. évi .január lió 23-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 26345. szám. Vl/e. OSZTÁLY. Javított pipacsutora. EGEBYÁBY BÉLA M. Á. V. ELLENŐB DEBRECZENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 julius hó li-ike. A jelen találmánybeli javított pipacsu­torának az a czélja, hogy a pipázás köz­ben a csutora vagy pipaszopókában részint a dohányfüstből lecsapódó nikotin, részint a pipázó egyén szájából a csutorába csurgó nyál által képződő úgynevezett pipamocsok sem a pipázó egyén szájába be ne juthas­son, sem pedig a pipaszárba be ne foly­hassék. Ezen czél megoldására már sok kí­sérlet történt, de a javítás a pipaszáron alkalmaztatván, nem a dohányzót védte meg a dohányzás alatt képződő nikotinos pipamocsoktól, hanem a pipaszárat., ho­lott a,z élvezetes pipázásnak nem annyira az a lényege, hogy a pipa és a pipaszár legyen megóva a mocsok fölhalmozódás­tól, hanem inkább az, hogy a pipázó egyén legyen ez undorító és az egészségre káros nikotin-mocsok folytonos szájba jutásától megóva, a mi pedig csak akként érhető el, ha a füstöt közvetlen a szájba jutás előtt tisztítjuk meg, fölhasználván, a csu­torán e czélból alkalmazott berendezést egyben arra is, hogy a számos dohányzó­nál előforduló nyálazásból eredő nedveket fölfogja. A mellékelt rajz a jelen találmánybeli javított csutorát kétféle foganatosításban mutatja be; az 1. ábra az egyik foganatosításnak rész­ben nézete, részben metszete, a 2. ábra a második foganatosításnak né­zete, illetőleg metszete. A javított csutora több részből álljatu­lajdonképeni (a) szopókának a szájba veendő vége lapított tölcsérszerű kidolgozással bír, másik végén pedig csavarmenetekben kezdődő és két oldalfúrattal bíró sima cső­ben végződő (b) szára van; ezen szárnak csavarmeneteire az egyik foganatosítás sze­rint, csavaranyának kiképezett lyukkal bíró hengeres (c) hüvely, vagy a másik fo­ganatosítás szerint szintén csavaranyának kiképezett lyukkal bíró félgömb-alakú (d) hüvely csavaróltatik föl. Úgy a (c), mint a (d) hüvelynek bővebb kerületű végébe csavaranyamenetek vannak bemetszve, me­lyek segélyével a csutorának az (a) és (c), illetőleg (a) és (d) részekből összeállított, szájba veendő egyik fele annak a pipaszár tőkéjébe csavarolandó másik felével össze­kapcsoltatik. A csutorának ez az utóbbi fele ismét a következő alkatrészekből áll: a közvetle­nül a pipaszár tőkéjébe csavarolandó (e) hajlított vagy más tetszőleges alakú rész­ből, melynek a csutora szájrésze felőli vé­gén ugyancsak egy csavarmenetekben kez-

Next

/
Thumbnails
Contents