26344. lajstromszámú szabadalom • Gőzszárító

Megjelent I903. évi .január hó 23-án. MAGY SZABADALMI KIR HIVATA L SZABADALMI LLIKAS 26844. szám. V/e/a. OSZTÁLY. Gőzszárító. DELAUNAY-BELLEVILLE LAJOS MÁRIA GÁBOR SZERKESZTÓ­M É R N 0 K S T. - D E NIS B E N. A szabadalom bejelentésének napja 1902 junius lió 10 ike. A találmány tárgyát gőzszárító képezi, mely valamely kazánnak vagy gőzkazánte­lepnek a gőzgéppel összekötött fővezeté­kébe van igtatva oly czélból, hogy a gőzt nemcsak a gőzkazánból magával ragadott víztől, hanem a lehűlés következtében a vezetékekben képződött csapadékvíztől is megszabadítsuk. A találmány lényege ab­ban áll, hogy a gőzszárító belsejében kü­lönös módon falak vannak beépítve. Ezen elrendezés által rendkívül száraz gőz ter­melése válik lehetővé. A találmány tárgya a csatolt rajzon egy kiviteli alakjában látható, nevezetesen az 1. ábra metszet a 4. ábra x—x vonala szerint, melyből a falak elrendezése lát­ható, a 2. ábra függélyes metszet az 1. ábra y—-y vonala szerint, mely ábrán a beren­dezésnek a metszés sík jobb oldalán fekvő része van ábrázolva, míg a 3. ábra hasonló metszet, melyen a met­szési sík baloldalán fekvő rész látható, a 4. és 5. ábra az 1. ábra z—z, illetve v—v vonala szerint vett vízszintes metszet. (A) a gőzkazánok és az erőgép közé be­épített gőzszárító szekrénye. A gőz a min­denkori szükségletnek megfelelően a füg­gélyes (a) csövön vagy az oldalt betorkoló (b) csövön, esetleg egyidejűleg mindkét csövön jut a berendezésbe. A (b) cső a vízszintes síkban bármely irányban mehet. A (b) csőhöz a gőzvezetékek számának megfelelően tetszőleges szög alatt további csövek is csatlakozhatnak. A gőz a gőzszárítót a tetszőleges irányba vezetett vagy többszörösen elágazó (c) csö­vön hagyja el. Az (A) szekrény fölső részében egya(d) körszeletet (4. ábra) szabadon hagyó víz­szintes (D) fal van elrendezve; a szekrény alsó részében a kis (e) átáramló nyílást szabadon hagyó lejtős (E) fal van elren­dezve. A függélyes, nagyrészt a gőzszárító­val konczentrikus (F) fal fölül az (1 1) szögvas útján a (D) fallal, oldalt (2)-nél az (A) szekrénnyel és alul a (3) szögvas útján a lejtős (E) fallal van gőzzáróan ösz­szekötve. A (D E F) falak az (A) szek­rénnyel együtt a gyűrűs (G) teret alkot­ják, melyen a gőznek át kell áramolnia. A függélyes (F) fal által képezett térben egy nagyobb (f) nyílás van kiképezve, melyen át a gőz ezen térbe beáramolhat. A (4 4) bádogok az (F) fal merevítésére szolgál­nak. Az (a) szekrénnyel lejtősen álló (5 t

Next

/
Thumbnails
Contents