26340. lajstromszámú szabadalom • Ürös léczek, kiváltképen képrámák előállítására

Megjelent 19<)3. évi január hó 23-án. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 26840. szám. XIIl/d. OSZTÁLY. Ürös léczek kiváltképen kóprámák előállítására. g, t, vviskott czég boroszlóban. A szabadalom bejelentésének napja 1902 április hó 8-ika. Olcsóbb képeknél, hU'detégi tábláknál és más oly egetekben, midőn a fából, gipsz­ből és m8£ efféle anyagból tömören készí­tett léczefcből álló közönséges keretek az elérendő e.zélhoz képest drágáknak mutat­koznak, papírból, kéregpapirból, papirmas­séból, czelluloidból, fémből vagy más al­kalmas anyagból egy darabban sajtolt ke­veteket saokás alkalmazni. Az ilyen kép­keretek ugyan elég olcsók, de azon hát­ránnyal bírnak, hogy egy szilárdan össze­függő, szétbonthptlan egészet képeznek és így pok helyet elfoglaló alakjuk és gyak­ran jelentékeny súlyuk miatt szállításra igen alkalmatlanok. Ehhez még azon hát­rány járul, hogy ily kereteknél a már egy­szer berámázott képnek kivétele a hátsó képfalnak megrongálása nélkül alig le­hetséges. Ezen hátrányok beszüntetése ezé Íjából a jelen találmány szerint vastag papírból, kéregpapirból, papirmasséból, czelluloidból, fémből vagy más ezen czélra alkalmas anyagból ürös léczeket készítünk, még pe­dig akként, hogy az ezen anyagok egyiké­ből álló lemezeket a szokásos keretlé­czek harántmetsszetónek körvonalai szerint hajlítjuk meg; az ily módon előállított lé­czeket az elérendő czélnak megfelelően föl­bonthatlan vagy fölbontható sarokkötések segélyével keretté egyesítjük. A mellékelt rajzban a találmány tárgyát képező ürös léczek képkeret előállítására alkalmas foganatosítási alakjukban vannak föltüntetve, a hol is a fölbontható sarok­kötésnek néhány példája is be van mutatva. Az 1. ábra a találmány tárgyát képező Ürös léczeknek, illetőleg keret egy részé­nek elölnézete és részben metszete. A 2. ábra metszet az 1. ábra A—B vo­nala szerint. A 3. ábra az egyik sarokkötés elölnézete. A 4. ábra részletrajz, Az 5. és 6. ábrák a sarokkötés egy más foganatosítási alakjának fölülnézetét és metszetét tüntetik föl. Az 1. és 2. ábrában föltüntetett fogana­tosítási alaknál a keretet alkotó léczek, melyek vastag papírból, kéregpapirból, pa­pirmasséból, czelluloidból, fémből vagy más alkalmas anyagból lehetnek hajtogatva, az (1) hátsó részből, az ehhez csatlakozó rö­videbb (2) oldalrészből, az (1) hátsórésszel párhuzamos (3) mellső részből a rézsútos (4) belső részből és az ennek az (1) rész­szel való összekötésére szolgáló (5) áthaj­tásból állanak. Ezen ürös léczeket a keretté való összeállítás előtt hosszúkra merőleges irányban a szükséges hosszaságra fűrészel­jük és ezután mindegyik lécznek egyik vagy mindkét végét a (6 7) vonal irányá­ban rézsútosan elvágjuk, de úgy, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents