26339. lajstromszámú szabadalom • Czentirfugális porfogó készülék

Megjelent 1903. évi január hó 23-án. MAGY. szabadalmi KIR hivatal SZABADALMI LEIRAS 26bb9. szám. VlII'k. OSZTÁLY. Centrifugális porfogó készülék. weidman gusztáv kereskedő bécsben. A szabadalom bejelentésének napja 1902 május hó 9-ike. Jelen találmány a levegőnek portól vagy egyéb benne elosztott szilárd halmazálla­potú tisztátlanságoktól való mentesítésére szolgál és lényegében egy zárt víztartóból áll, mely a levegőnek beömlésére és tá­vozására szolgáló nyílásokkal bír és mely­ben egy exhausztor és egy ennek szárnyai körül elrendezett gyűrűalakú fölület van el­helyezve olyformán, hogy az exhausztor a beszívott levegőt a gyűrű fölületéhez rö­píti. A gyűrűnek ezen fölülete egy forgó és forgás közben időnként vízbe mártott kefe által állandóan nedves állapotban lé­vén tartva, a levegőben elosztott apró, sziláid porrészecskék és egyéb tisztátlan­ságok rátapadnak és a levegő ezektől meg­szabadulva, tisztán távozik. A mellékelt rajzon a készülék egy példa­képem kivitelben van föltüntetve, és pe­dig az 1. ábra a készülék részben metszett ol­dalnézete, és a 2. ábra keresztmetszete. A minden oldalról zárt (D) tartányban egy (E) exhausztor van elrendezve, mely­nek szárnyai körül egy gyűrűalakú (A) fö­lület van elrendezve, melyhez az exhausz­tor szárnyai a levegőt röpítik. Az exhausz­tor szárnyainak egyikére vagy néhányára egy (B) kefe van szerelve, mely kefe a raj­zon föltüntetett legalsó helyzetében a (.D) tartányban lévő vízbe merül és körülfor­gása közben egyrészt a magával vitt vizet az (A) fölületen szétosztja, másrészt az ezen fölületen tapadó port maga előtt a vízbe sodorja. A (B) kefe forgás közben állandóan az (A) fölülettel érintkezik. Ter­mészetes, hogy a (B) kefe vagy kefék nemcsak közvetlenül az exhausztor szár­nyai által, hanem egy külön hajtómű se­gélyével egyező vagy különböző sebesség­gel is hajthatók, bár a közvetlen rászere­lés a legegyszerűbb kivitel. A tisztátlanná váló víz eltávolítása és megújítása végett a (D) tartányon a (Cl) kifolyatócsap és a (Ct) töltőcsap van alkalmazva, melyekkel a víz lefolyása és hozzáfolyása szükség szerint szabályozható, valamint a vízszin ellenőrzésére egy vízszinmutató is alkal­mazható. A készülék a levegő tisztításán kívül azt még meg is nedvesíti. SZABADALMI IGÉNY. Czentrifugális porfogó készülék, jellemezve egy tartányban elrendezett exhausztor és egy ennek szárnyai köré alkalmazott gyűrűalakú fölület által, melyhez az

Next

/
Thumbnails
Contents