26328. lajstromszámú szabadalom • Szíjdob

Megjelent 1903. évi január lió 22-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 26328. szám. V/e, 1. OSZTÁLY. Szíj dob. C. A. GREINER GYÁRI CZÉG KREMSMÜNSTERBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 julius hó 18-ika. A jelen találmány tárgyát képező szíjdob koszorújának sajátlagos összetételű, viszony­lag csekély önsúllyal biró anyagból való készítése által tűnik ki, miáltal az egész szíj­dob könnyebbé válik s következőleg a ten­gely kisebb mértékben terheltetik meg, va­lamint az előbbinek szerelése is kényel­mesebbé tétetik, szállítása megkönnyíttetik, a nélkül, hogy tartóssága és czélszerűsége az eddig használatos, fából készített szíj­dobokénál csekélyebb lenne. Továbbá a koszorúnak ezen sajátlagos összetétele foly­tán jobb futófölület hozatik létre, melyen a hajtószíj kisebb mértékben van a csú­szásnak alávetve, sőt inkább, a súrlódás a futófölület és a hajtószíj között tete­mesen növekedik. A mellékelt rajzlapon a találmány tárgyát képező szíjdobnak egy kiviteli alakja van bemutatva. A szíjdob czélszerűen két darabból van összetéve, melyek például (a) csavarok se­gélyével kapcsoltatnak össze egymással. Az említett részek vagy darabok koszorúja for­mákban kipréselt, vagy pedig megfelelő saj­tolt darabból kistanczált massza által képez­tetik, mely utóbbi viszont valamely csekély fajsúllyal bíró töltőanyagnak, pl. parafának valamely' kötőanyaggal, pl. gyantával való elegyéből áll. Az említett koszorúdarabok az ábrákon (b)-vel vannak jelölve. A (c) ka­rok fából készíttetnek és a koszorúval csa­pok. csavarok, szögecsek és hasonlók segé­lyével állhatnak összeköttetésben. Termé­szetesen több kar vagy küllő is alkalmaz­ható. a legkülönbözőbb elrendezésben. A koszorú előnyösen oly alakkal bir, hogy az említett karok közelében megvastagodik, míg ellenben a szabadon álló ívrészekben, anyagmegtakarítás czéljából, vékonyabbra készíttetik. Mivel a koszorú képlékeny anyag­ból állíttatik elő, az ilyen formára való ho­zás semmi nehézségbe nem ütközik. Meg­jegyzendő azonban, hogy a koszorú esetleg mindenütt egyenlő vastagsággal bírhat. A ko­szorúnak homlokoldalai faborítással erősít­tetnek meg azon czélból, hogy annak meg­sérülése a hajtószíj föltétele alkalmával meg­akadályoztassék. Megjegyzendő, hogy ezen oldalborítás esetleg fémből is készíthető. A koszorúnak parafából való készítésénél előnyösen alkalmazható parafa-hulladék, még pedig legzélszerűbben megőrölve, mi­által az ilyen szíjdobok előállítása gyorssá és olcsóvá tétetik. Megjegyzendő, hogy parafa helyett más könnyű töltőanyag, mint például tőzegrost, papirmassza, fűrészpor, infuzória-föld stb. is alkalmazható, vagy esetleg az ilyen anyagok keverése is.

Next

/
Thumbnails
Contents