26282. lajstromszámú szabadalom • Újítások uczaöntöző kocsikon

Megjelent 1903. évi január hó 21-én. MAGY. jgg| KIR SZABADALMI |||gí HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 26282. szám. VlII/i. OSZTÁLY. Újítások utczaöntöző kocsikon. FELSENSTEIN & PARSCHE GÉPGYÁROS CZÉG LIESINGBEN. Pótszabadalom a 24635. sz. törzsszabadalomhoz. Bejelentésének napja 1902 február hó 3-ika. Jelen találmány tárgyát a törzsszabada­lomban jellemzett vízelosztókészűlék egy módosított kiviteli alakja képezi. Ezen módosított kiviteli alak a mellé­kelt rajz 1. és 2. ábrájában függélyes és vízszintes metszetben van föltüntetve és mint a rajz mutatja, két (B) és (C) elzáró­csapból áll, melyek közül a (B) csap egy­részt az (e) csatornán át az (A) kazánnal, másrészt három csatornán át a második (C) elzárócsap tokjával áll kapcsolatban, mely (C) csap szintén három csatornán át az (F) szóróval van összekötve. A (B) csap a kocsisülésből a törzsszaba­dalomban leírt (h i) állítószerkezet segé­lyével tengelye körül elforgatható, miáltal a csap megfelelően elrendezett átfolyó nyí­lásai folytán a középső szórócsoport egye­dül, vagy ugyané", a baloldali vagy jobbol­dali csoporttal együtt, vagy pedig mind­kettővel egyidejűleg (tehát mind a három szórócsoport) működtetik, valamint telje­sen el is zárh?+ ' A (C) csap Közzel állítható el és e czél­ból egy négyszögletes résszel bír, melyre valamely kulcs egy mutatóval és rögzítő­szerkezettel együtt van fölhelyezve. Mint­hogy a csaptest ürege hosszában két vá­laszfallal három külön szakaszra van osztva, a csap ezen kézzel történő beállítása által és a csap keresztmetszete folytán a fölső vagy az alsó szórószakasz (szórósor) egye­dül vagy pedig mindkettő együttesen jöhet működésbe. Ily módon az (F) szóróban a vizet úgy a magassági, mint a szélességi irányban is, j pontosan meghatározva oszthatjuk el és ép ! úgy, mint a törzsszabadalomban leírt ki­vitelnél, a vízmennyiséget az öntözés sű­rűségére és az utcza szélességére való te­kintettel a mindenkori helyi viszonyoknak megfelelően szabályozhatjuk. A szóró a vízelosztószerkezet ezen kivi­telénél is több, mint két szakasszal lát­ható el egymás fölött. SZABADALMI IGÉNY. A 24635. számú törzsszabadalomban jellem­zett vízelosztó szerkezet kiviteli alakja, mely két a kazán és a szóró közé be­kapcsolt (B és C) elzáró csapból áll, me­lyek közül a (B) csap a kocsisülésből forgatható és a baloldali vagy a jobb­oldali, vagy a bal- és jobboldali szóró­csoport, vagy pedig mind a három cso­port elzárását és nyitását teszi lehe­tővé, míg a kézzel forgatható (C) csap az egyik vagy másik, vagy az összes szórósorokkal való öntözést engedi meg. • (1 rajzlap melléklettol.) falj^lfl keszvénVTAR8a»AG nyomdAja budapbstkn

Next

/
Thumbnails
Contents